• Värmlandssamverkan

Utreda förutsättningarna för att inrätta en körkortsmottagningPolitiskt initiativ:

I Region Värmland har vi beslutat om visionen "en livskvalitet i världsklass". Därför är människors lika och okränkbara värde, jämlikhet och jämställdhet förutsättningar, och vi ska arbeta för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra och vara trygga. Det är viktigt att ge förutsättningar för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och Värmlands utveckling.


För att nå målen har vi styr- och strategidokument. Det är av stort vikt att utgå från befolkningens behov, samverka och effektivisera våra arbetssätt så att vi möjliggör hälsofrämjande och förebyggande insatser. I hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan beskriver vi att det innebär "att arbeta ur ett helhets- och hälsoperspektiv med fokus på att främja och bevara hälsa, och inte enbart på teknisk eller farmakologisk behandling av sjukdom. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård har också inriktning på att förebygga nyinsjuknande och återinsjuknande".


Vi i Region Värmland och Värmlands läns kommuner arbetar för sammanhängande vårdkedjor. Inte minst inom missbruks- och beroendevården. Mycket positivt är på gång, såsom tillnyktringsplatser, sprututbytesprogram och en förbättrad styrning och uppföljning av länsöverenskommelser missbruksvård. Ett behov som vi i Värmlandssamverkan identifierat som gäller personer som tagit sig ur ett missbruk, och som behöver ett förnyat körkortstillstånd för att kunna återgå i arbete och ett självständigt liv.


Vid provtagning efter missbruk av narkotika är det psykiatrin som har ansvaret i Region Värmland, och efter alkohol är det vårdcentralerna. Detta gäller dock i första hand krav på intyg från myndigheter. Enligt gällande vårdgivardirektiv finns däremot i de fall det är patienten som begär intyg ingen skyldighet att utfärda intyg. Dessa kan "tillgodoses om verksamheten har möjligher (LK/121643). Denna form av intyg kräver en stor arbetsinsats, samt kompetens. Patienter hänvisas därför till privata utförare för ändamålet vilket innebär kraftigt fördyrade omständigheter, och försvårar den enskildes möjligheter att återta självständighet, arbete och delaktighet i samhället. Individen måste ha möjlighet att återfå självständighet och delaktighet i samhället. Det är något som vi vill underlätta.


Vid omvärldsspaning har vi sett att vissa regioner erbjuder särskilda körkortsmottagningar, bland annat Örebro som har denna i anslutning till sitt Beroendecentrum.


Värmlandssamverkan föreslår därför att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en körkortsmottagning