• Värmlandssamverkan

Politiskt initiativ; Inför möjligheten till listningstak

Uppdaterad: feb 26

Möjlighet till listningstak - tillgänglig, god vård genom att ge vårdcentralerna bättre förutsättningar

Ett önskemål som påtalats från vårdcentralernas medarbetare har varit möjligheten att påverka sin arbetstyngd. En inbyggd svårighet i nuvarande hälsovalssystem är det fria listningssystemet. Detta innebär att en populär vårdcentral kan drabbas av ett för högt söktryck i förhållande till sin kapacitet i form av vad lokaler och tillgång på kompetens tillåter.

- ”Det är dags att på allvar lyssna på personalens behov av att kunna påverka sin arbetsbelastning. Vi tror att det kan öka möjligheten till kvalitet och tillgänglighet för patienterna, kanske på ett nytt sätt”, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I regeringens nyligen utgivna slutrapport i Stiernstedtsutredningen föreslås det att det ska regleras att patienten ska kunna välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster inom primärvården genom listning. Avsikten är att skapa förutsättningar för personlig kontinuitet genom att patienten får välja en namngiven läkare och/eller annan profession hos utföraren.

- ”Patienters möjlighet till fria val och en hälsosam arbetsmiljö för personalen är två viktiga aspekter som behöver balanseras bättre”, säger Eva Julin Dombrowe (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vi i Värmlandssamverkan tror att om möjligheten finns för vårdcentralerna att genom listningstak kunna påverka och besluta om sin storlek, skulle detta ge större möjlighet att rekrytera personal samt att fler vårdcentraler väljer att etablera sig i länet. Detta skulle öka möjligheten till en god och nära vård.

Därför lägger vi i Värmlandssamverkan ett politiskt initiativ i hälso- och sjukvårdsnämnden: Att ge regiondirektören i uppdrag att utreda hur ett listningstak för vårdcentraler inom hälsoval Värmland skulle kunna utformas, och att belysa detta ur såväl ett patientperspektiv, medarbetarperspektiv som ett arbetsgivarperspektiv.

Värmlandssamverkan i hälso- och sjukvårdsnämnden Marianne Utterdahl (SiV) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden - 072 566 77 59 Eva Julin Dombrowe (L) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden – 070 590 44 21 Henrik Samuelsson (M) Jens Östergren (C) Mattias Jansson Fröding (KD) Robert Halvardsson (MP)