• Värmlandssamverkan

Förbättrad trafik till Norge och ÖrebroPolitiskt initiativ

Närheten till Norge är en viktig tillgång för Värmland. Många värmlänningar arbetar i Norge, och handeln med vårt närmaste grannland är mycket omfattande. Att skapa en bättre kollektivtrafik mellan Värmland och viktiga orter i Norge är därför en angelägen satsning för Värmlands utveckling, och har länge ansetts vara högt prioriterat. Vi har tidigare haft regional tågtrafik från Värmland in i Norge, senast till Kongsvinger och innan dess direkt till Oslo. Förutsättningarna för tågtrafik mellan Värmland och Norge har inte varit så goda på senare tid på grund av omfattande banarbeten på Kongsvingerbanan, men dessa ska avslutas under 2021. Planering av tågtrafik har långa ledtider, och det är därför viktigt att vi snarast börjar undersöka förutsättningarna för att återuppta sådan trafik västerut.


Österut finns också ett pendlingsstråk som är viktigt för Värmland, med omfattande arbets- och studiependling 1 båda riktningar mellan orterna Karlstad, Kristinehamn, KarIskoga och Örebro. Dessa orter knyts idag inte samman av någon effektiv kollektivtrafik med direktförbindelse hela vägen. Dagens regionala busstrafik kräver byte i Karlskoga, och den är inte heller utformad för de något mer långväga resenärerna. Det finns kommersiella fjärrbusslinjer med snabb direkttrafik i stråket, men med nuvarande utformning fungerar de inte särskilt väl för daglig pendling, då de har oregelbundna tidtabeller och separata biljettsystem. De berörda kommunerna och Region Örebro län har också framfört önskemål om en snabb busstrafik som är anpassad till dagpendlarnas behov.


Värmlandssamverkan föreslår att:

regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till kollektivtrafik mellan Värmland och Norge

regiondirektören får 1 uppdrag att utreda möjligheterna till snabb bytesfri busstrafik Karlstad Kristinehamn-Karlskoga-Örebro

i utredningarna ska ingå att undersöka möjligheter att förbättra reseutbudet genom ökad samverkan med kommersiell kollektivtrafik


För VärmIandssamverkan i kollektivtrafiknämnden

Jesper Johansson (MP)

Margareta Nisser Larsson (M)

Anna-Lena Carlsson (C)

Hans Nilsson (SIV)

Kenth Carlsson (KD)

Henrik Lindblom (L)