Studentmottagning för vårdsökande invigd

I två dagar har vi haft glädjen att inviga Akademiska Vårdcentraler. Här sammanförs utbildning till studenter och personal med patientnära forskning och utveckling för att möta framtidens personcentrerade vård. Invigde gjorde Marianne Utterdahl, ordförande i primärvård och psykiatriutskottet.

2016_02_17 invigning AVC 2016_02_17 invigning AVC_diplom 2016_02_17_marianne inviger AVC_3

Snart öppnar framtidens operationshus

Fredag den 19 februari kl 13:15 invigs Värmlands nya operationshus.
Idag (10/2) fick pressen möjlighet att kika runt i lokalerna.

Här hittar ni ett reportage från VF.

glas entremålning barn

operation

Marianne Utterdahl – Vad är det som lyser bakom molnen?

Så är vi redan inne i februari, och vissa dagar har solen börjat värma och locka med att våren kommer. Och även om vi kommer att få våra stunder av sol och värme och gryende växtlighet – så vet vi också att med all sannolikhet kommer kylan och vintern att göra sig påmind igen innan våren kommer på allvar.

solen%20lyser%20bakom%20molnenSom politiker förundras jag nästan dagligen över hur givande det demokratiska, politiska arbetet är. Att jobba för det jag tror på.  När jag ser hur processerna går i rätt riktning, då är de varma solstrålarna närvarande. Det är underbart. Självklart blir ju inte allt omedelbart så som vi vill eller ens beslutar. De tre gyllene T:na;  (Ting Tar Tid ) är väldigt tydligt närvarande. Till viss del helt naturligt och nödvändigt. Fortsätt läsa ”Marianne Utterdahl – Vad är det som lyser bakom molnen?”

Jane Larsson – Små och stora underverk

Ett nytt år och nya utmaningar. Att vara politiker är ett mycket givande uppdrag. Mycket lär man sig och ansvaret för anställda och ekonomi känns stort och en ödmjuk inställning infinner sig. Det är fantastisk att få lära känna duktiga medarbetare som gör små och stora underverk varje dag för våra patienter.

Idag startar vi med ett landstings-styrelsemöte där vi får information om ekonomi och budget. Att prata hundratals miljoner kronor kan kännas svindlande och ett gediget arbete av våra tjänstemän ligger bakom budgeten.   Fortsätt läsa ”Jane Larsson – Små och stora underverk”

Utveckling är vägen för att möta framtidens vårdbehov

Landstinget i Värmlands ekonomiska omställningsbehov är något att ta på största allvar. Mediabilden som beskriver situationen och tilltänkta åtgärder är dock kraftigt överdriven. Här nedan presenterar vi det omställnings och utvecklingsarbete som pågår.

Landstingets i Värmland utvecklingsplan
Framtiden ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar och det kommer att krävas nya strukturer och arbetssätt. Därför har Landstinget i Värmland tagit fram ett nytt vårdsystem med olika vårdnivåer som ska vara flexibla. Satsningar kommer göras på den öppna vården och e-hälsa kommer bli en naturlig del och komplettera det nuvarande vårdutbudet.

Landstinget i Värmland har tagit fram en utvecklingsplan för att uppnå kvalitetsmålen:

 • Inga vårdskador
 • Bästa vårdkvalitet
 • Vård utan köer
 • Respektfulla möten

Bakgrund till utvecklingsplanen är den demografiska utvecklingen i Värmland:

 • Antalet äldre ökar
 • Antalet multisjuka ökar
 • Den arbetsföra befolkningen minskar
 • Förändrade livsstilsbeteenden leder till högre sjuklighet
 • Den psykiska ohälsan ökar

Patienter och anhörigas förväntningar på vården och deras kompetens kring sina sjukdomar kommer att öka och det är något sjukvården behöver anpassa sig till. Här är Värmland först ut i Sverige med att ta fram en sådan plan.

Åtgärder för ekonomi i balans
För att få en ekonomi i balans krävs fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Det gör vi genom att jobba målmedvetet med de många förbättringsarbeten som pågår. För att ge patienten den bästa vägen genom vården. De långsiktiga åtgärderna är en förutsättning för att klara den ekonomiska utmaningen framåt. Det har länge varit fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen, det vi ser är att utveckling och omställningsarbete har gått för långsamt. Trots att personalstyrkan har ökat kraftigt under de senaste två, tre åren är det fortfarande en tuff arbetssituation, för dålig tillgänglighet och tröghet i innovationer. Vi behöver få genomslag i förändrade arbetssätt för att förbättra vården, arbetsmiljön och ekonomin. Åtgärder såsom utvecklad ambulanssjukvård och skapandet av närvårdsenheterna bidrar till att patienter slipper åka i onödan till den hårt belastade akuten, det förbättrar både patientens helhetsvård samt personalens situation och är kostnadseffektivt. Landstinget i Värmland ser nu över personalstrukturen och i första hand skall personal finnas i vårdnära verksamhet. Därför ses hela organisationen över, från administration till vårdpersonal. Utvecklade arbetssätt med patientsäkerhet och kvalitet i fokus kan innebära fler anställda på vissa ställen, av viss profession och färre på andra. Detta med fokus på långsiktig utveckling genom utvecklingsplanen och förbättringskulturen. Utvecklingsplanen spelar en tydlig roll för att få en ekonomi i balans samtidigt som en ekonomi i balans också är förutsättningen för att åstadkomma utveckling. Där ska vi fokusera på:

 • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • E-hälsa
 • Arbetssätt
 • Flexibla vårdnivåer och nivåstrukturering

Här och nu måste vi bromsa kostnadsutvecklingen genom att:

 • Prioritera bland projekt som drivs landstingsövergripande
 • Förstärkta restriktivitet när det gäller hyrpersonal
 • Anställningsstopp där endast högsta tjänstemannaledningen kan bevilja dispens
 • Stopp för planeringskonferenser med övernattning och restriktivitet för kurser och konferenser
 • Inköpsstopp för julbord och julgåva 2015

Dessa åtgärder sker parallellt med den långsiktiga utvecklingsplanen.

Flyktingsituationen
Precis som övriga Sverige märker Värmland av att det är många flyktingar som söker sig hit. Landstingets uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård, liksom tandvård, till personer som uppehåller sig i Värmland och är i behov av vård. Och det är viktigt att vi som landsting tar vårt ansvar. Med många nyanlända är trycket hårt i vården. Landstinget arbetar därför både på lång och kort sikt för att möta de ökande behoven och utmaningarna det innebär. På kort sikt i rådande situation har landstinget tillsatt en så kallad regional ledning för flyktingsamordning. På lite längre sikt arbetar landstinget med att införa en ny organisation för flyktingfrågorna, ett länsövergripande verksamhetsområde för asyl- och flyktingfrågor. På grund av det ökande antal flyktingar har kommer landstinget utöka den uppsökande verksamheten och använda mobila team i första hand. I de mobila teamen finns olika kompetenser som är anpassade efter aktuella behov. I dagsläget finns inte någon samlad bild över kostnaden då det är svårt att beräkna både direkta och indirekta kostnader. När den nya asylverksamheten nu tas fram ingår det att ta fram en kostnadsberäkning för den nya organisationen.

Närvårdsenheterna
Närvårdsenheterna är en del av utvecklingsplanen, patienterna ska få rätt vård på rätt nivå på ett kostnadseffektivt sätt.

Utgångspunkten för närvårdsenheterna är att skapa ett bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre genom:

Kompetens och bemanning anpassad till målgruppen

 • Hög servicenivå med ett gott omhändertagande där patienter och anhöriga känner sig trygga i den situation de befinner sig i.
 • Gott samarbete tillsammans med andra länkar i vårdkedjan som möjliggör en sammanhållen vårdprocess anpassad till patientens behov
 • Nytänkande förhållningssätt som söker utvecklingens möjligheter i framtagande av nya arbetssätt och i användandet av ny teknik, anpassat till framtidens hälso- och sjukvård

Avdelningarna kommer kunna ta emot:

 • Patienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid och har ett sjukdomstillstånd som inte kräver diagnostik och/eller behandling av mer specialiserat vårdutbud.
 • Patienter som inte är medicinskt färdigbehandlade
 • Patienter som kommer direkt från en vårdcentral, någon av länets akutmottagningar eller från en avdelning på någon av länets sjukhus.

Nya arbetssätt införs för att öppna stängda vårdplatser

Ett sådant exempel är den omvårdnadsavdelning som i somras hade öppet på CSK och gjorde succé. Alla har varit väldigt positiva och patienterna har känt sig trygga innan hemgång.
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/succe-sommaravdelning-pa-csk
Den typen av vårdavdelning har underlättat för alla och personalen har känt sig mindre sliten. Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn är ytterligare ett led i detta och har tilldragit sig stort intresse bland landstingets personal, vilket är viktigt att ta vara på. Goda erfarenheter finns från Närvårdsavdelningen i Enköping som blivit en attraktiv rekryteringsingång för hela Uppsala län. Landstinget i Värmland inför nya arbetssätt för att få kvalitet för både patienter och personal.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/41-vardplatser-stangda-finns-inte-personal

Utveckling är vägen för att möta framtidens vårdbehov

Pressmeddelande

Vi förstår att allmänhet och personal blir oroliga, besvikna och frustrerade över dagens mediabild av landstinget i Värmlands åtgärdsplaner för att anpassa verksamheterna till den ekonomiska ramen. Vi inser också att oppositionen använder den uppkomna situationen för att ta politiska poäng.

Vi blir kritiserade för att vi inte skulle förstå eller ta ansvar för allvaret i situationen. Sanningen är att vi uppfattar situationen som ännu mer allvarlig än oppositionen tycks göra. De förefaller uppfatta att ett stopp för utvecklingsarbete skulle skapa de resultat som krävs. Det är uppenbart för hela vårdsverige att en fortsatt leverans av vård utifrån samma arbetssätt som idag, blir ohållbar i framtiden.

Detta är anledningen till att många landsting i Sverige står inför stora förändringsbehov. Vissa väljer att använda sig av traditionella nedskärningsåtgärder. Det finner vi som en orimlig väg att gå.

Vi väljer utveckling. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplan som utgår från befolkningens behov, med fokus på närhet, kontinuitet, trygghet och kvalitet. Med fokus på förbättringar och patientsäkerhet. Arbetsmiljön skall vara attraktiv och löner konkurrenskraftiga.

Många förbättringsarbeten pågår som syftar till ökad kvalitet och effektivitet samt en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi följer noga utvecklingen och kan konstatera att förbättringarna och därmed kostnadsutvecklingen vänder i rätt riktning, men i alltför långsam takt. Vi ser att kostnaderna för vården tenderar att öka snabbt om man inte utvecklar modernare arbetssätt och smidigare vårdprocesser.

Landstinget måste alltså genomföra omställningar för att anpassa kostnaderna till de intäkter som finns tillgängliga – men samtidigt måste verksamheten fortsätta att utvecklas för att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Anpassningen skall därför göras på ett genomtänkt sätt så att det inte drabbar patienterna eller leder till onödiga merkostnader längre fram. Vi har fullt förtroende för tjänstemannaledningen och medarbetarnas medverkan i denna utveckling.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård, anpassad till värmlänningarnas behov.

Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Marianne Utterdahl (SIV)
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (FP)

Positivt utfall för egen vårdbegäran

I oktober 2012 infördes efter initiativ av oss i Värmlandssamverkan egen vårdbegäran i Landstinget i Värmland. Genom att ta bort remisstvånget till de specialistmottagningar som tidigare haft det kravet ökar vi tillgängligheten och stärker patientens ställning. Med egen vårdbegäran vill vi skapa ytterligare en väg in i vården. Vi kan nu konstatera att utfallet är positivt och att patienterna uppfattar egen vårdbegäran som smidig.

egen vårdbegäran

Värmlands invånare kan alltså själva skicka in en vårdbegäran och få sin sak prövad utan att först gå till en vårdcentral, Man kan naturligtvis fortfarande besöka sin vårdcentral för en remiss via läkare. Väljer man egen vårdbegäran bedöms den på samma sätt som om det vore en inkommen remiss från en vårdverksamhet. Vilket innebär att den mottagande enheten avgör om patienten ska få en tid eller bli hänvisad till annan vårdenhet.

Fortsätt läsa ”Positivt utfall för egen vårdbegäran”

Samarbetet kring ambulanshelikoptern utökas

Ambulanshelikopter underifrånI NWT den 17 februari 2015
Nu utökas samarbetet kring ambulanshelikoptersjukvården. Igår undertecknades ett samarbetsavtal med Region Örebro. Det är mycket glädjande att invånarna i Örebro län och de som befinner sig där får tillgång till ambulanshelikopter vid svårt akuta fall som kräver snabb och avancerad vård.

läs hela artikeln här

Värmlandssamverkan fortsätter styra Landstinget i Värmland

 

 

 

 

 

2014-10-07
Pressmeddelande

Efter ingående förhandlingar mellan Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har partierna enats om att bilda minoritetsstyre i Landstinget i Värmland.

Förhandlingar har pågått och tre veckor efter valet är det klart. En bra grund i förhandlingarna har varit det goda samarbetet och sättet att lösa problem på under den gångna mandatperioden. Ytterligare fördelar i förhandlingarna har varit att vi sedan tidigare är överens om landstingsplan och budget för 2015. Vi är enade och målinriktade med en gemensam grund att stå på.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta för att värmlänningarna ska ha god tillgång till bra hälso- och sjukvård i hela Värmland. Den nya situationen innebär att det finns tre block i landstingsfullmäktige, Värmlandssamverkan är med 38 mandat det största blocket, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 36 blir näst största blocket samt Sverigedemokraterna med 7 mandat blir minst. Vi avser därför att fortsätta styra och ta ansvar för landstinget i Värmland.

Från vänster: Jesper Johansson MP, Gert Ohlsson FP, Elisabeth Kihlström KD, Jane Larsson C, Fredrik Larsson M och Marianne Utterdahl SiV

Här nedan följer Värmlandssamverkans politiska plattform

Hållbar regional utveckling – Ett mer demokratiskt Värmland
Landstingets sammansättning och beslutsfattande ska vara ett uttryck för folkviljan. Vår uppfattning är att politiska beslut på länsnivå skall behandlas av folkvalda politiker. Värmland ska därför bilda en fullvärdig regionkommun 2018 med ansvar för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, folkhögskolor och kultur med mera.

Kvalitet och utveckling – Bättre hälsa i Värmland
Landstinget i Värmland tar ett aktivt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvårdssektorn. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska förstärkas. Genom att sörja för en hälso- och sjukvård som håller en hög kvalitet och som ständigt utvecklas bidrar vi till att göra Värmland till en attraktiv region att verka och bo i.

Din hälso- och sjukvård
I Landstinget i Värmland ska vården ha patienternas perspektiv. Vården ska vara nära både geografiskt och personligt. För att lyckas med detta krävs bra ledarskap och att medarbetarna har möjlighet att arbeta med kvalitet. För oss går kvalitet och ekonomi hand o hand och är en förutsättning för en effektiv och patientsäker vård. God ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig grundförutsättning och alla uppdrag, prioriteringar och beslut ska tas med hänsyn till landstingets ekonomi.

Valfrihet och mångfald – Öka valfriheten inom Hälso och Sjukvård i Värmland
Genom att överlåta valet av utförare av hälso- och sjukvård till patienterna, sker ett vårdval som främst bygger på kvalitet och tillgänglighet. Valfrihetssystem kan byggas upp för många av landstingets verksamheter inom såväl vård och behandling som rehabilitering och förebyggande insatser.

Trygghet och säkerhet – Minska skador som kan uppkomma i vården
Vården i Värmland ska genomsyras av respektfulla möten. Alla människors lika och okränkbara värde oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, social situation, funktionsnedsättning eller bostadsort ska vara vägledande. Vården skall ha en helhetssyn på människan där fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov tillgodoses.

Tillgänglighet och närhet – Öka tillgängligheten till vården i Värmland
Alla skall erbjudas hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården och lättillgänglig information om de skilda verksamheterna som erbjuds av landstinget och andra vårdgivare. Vården måste vara tillgänglig via telefon, webben och personlig kontakt.

Medarbetare och ledarskap – Vara en attraktiv arbetsgivare
För att patienten ska få en trygg, effektiv och säker vård krävs att våra medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Framgångsfaktorer är en attraktiv arbetsplats, konkurrenskraftiga löner och utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna ska vara delaktiga i beslutsprocessen och kunna påverka verksamhetens utveckling och sin arbetsmiljö.               

Miljö och hållbarhet – Bättre värna om våra gemensamma resurser
Vi tar aktivt ansvar för att landstingets miljöarbete stärks, och att vi i Värmland värnar om de gemensamma resurserna lokalt och globalt. God miljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Vi lyfter särskilt fram kollektivtrafikens roll för länets hållbara utveckling. Värmland ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor.

Ekonomi och hushållning – landstinget ska arbeta för god ekonomisk hushållning
En välskött ekonomi är en förutsättning för välfärd. Landstinget i Värmland påverkas av det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med ekonomiplanering och hälsoekonomi, samtidigt som kontinuerliga uppföljningar och revideringar av budget och verksamhetsplan görs.

Fredrik Larsson (M), 0706-62 91 93
Jane Larsson (C), 0706-26 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), 0725-66 77 59
Jesper Johansson (MP), 0730-35 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), 0705-50 56 65
Gert Ohlsson (FP), 0727-31 48 87

Detta har vi gjort!

Här hittar ni en sammanställning av vad vi gjort för värmländsk hälso- och sjukvård under denna mandatparioden.

Detta har vi gjort 2010-2014