Gert Ohlsson – Munnen är en del av kroppen

Under 1800-talet gick folk till bysmeden när de ville ha hjälp med en tand som värkte. Smeden tog då en tång och drog ut tanden och då försvann både tanden och värken.

Om folk hade ont i ett ben så kunde man gå till fältskär som då sågade av det onda benet. Då försvann både benet och värken. Redan här delade man upp munnen och övriga kroppen, vilket sitter i ända in i våra dagar och har blivit två olika lagar som styr Hälso- och sjukvården respektive tandvården.

Idag har Värmlands barn de bästa tänderna i Sverige och Sverige är bäst i världen! Tack vare ett målmedvetet arbete av Folktandvården med framför allt förebyggande arbete, så har man lyckats så bra. Idag har Folktandvården flera tandhygienister än tandläkare, och Folktandvården träffar årligen nästan alla barn upp till 19 år. Några få barn går hos privata tandläkare. Upp till 19 år är tandvården avgiftsfri. Därefter kan man teckna ett abonnemang för frisktandvård och bibehålla sina friska tänder. Detta gör idag c:a 60 % av våra 19-åringar. Men alla över 19 år kan teckna ett abonnemang och priset blir då efter ens tandstatus. Man betalar ett fast belopp varje månad och blir kallad en gång per år. Abonnemanget följer med en 20-åring som flyttar till en annan ort i ett annat län. Detta är ett mycket framgångsrikt sätt att vårda sina tänder. Folktandvården har erhållit flera fina utmärkelser för detta framgångsrika arbete. Vi gratulerar!

Vuxna får idag subventioner tandvårdskostnader över 3.000 kr med 50% och efter 15.000 kr med 85% av den faktiska kostnaden. Trots dessa subventioner blir räkningen för tandvård för dyr för många människor. I den vanliga sjukvården behöver man inte betala mer är 1.100 kr/år. Där efter inträder ett högkostnadsskydd och man får frikort. Varför gäller inte detta för tandvård? Tänderna sitter ju också i kroppen. Om vi skulle införa samma system för tandvård som för sjukvården, skulle det kosta staten 12-15 miljarder under det första året. Sedan skulle kostnaden sjunka allt efter som tänderna blev bättre. Tyvärr verkar det som att Riksdagens ledamöter inte anser att det är värt att satsa på en tandvårdsreform likt sjukvårdens patientavgiftssystem. Om man gjorde det, skulle folkhälsan i landet höjas betydligt, eftersom munhälsan påverkar hela kroppens hälsotillstånd.
Sätt in tänderna i kroppen!

Gert Ohlsson (L)
Ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet

Marianne Utterdahl – Vad är det som lyser bakom molnen?

Så är vi redan inne i februari, och vissa dagar har solen börjat värma och locka med att våren kommer. Och även om vi kommer att få våra stunder av sol och värme och gryende växtlighet – så vet vi också att med all sannolikhet kommer kylan och vintern att göra sig påmind igen innan våren kommer på allvar.

solen%20lyser%20bakom%20molnenSom politiker förundras jag nästan dagligen över hur givande det demokratiska, politiska arbetet är. Att jobba för det jag tror på.  När jag ser hur processerna går i rätt riktning, då är de varma solstrålarna närvarande. Det är underbart. Självklart blir ju inte allt omedelbart så som vi vill eller ens beslutar. De tre gyllene T:na;  (Ting Tar Tid ) är väldigt tydligt närvarande. Till viss del helt naturligt och nödvändigt. Fortsätt läsa ”Marianne Utterdahl – Vad är det som lyser bakom molnen?”

Fredrik Larsson – Nytt år, nya möjligheter

Men egentligen samma utmaningar. Många är vi nog som tar tillfället att planera det nya året med löften och vilja om förändringar. Att utveckla är en stark drivkraft som vi människor ofta pratar om, vi fantiserar om och vi bygger upp våra förväntningar. Men vanans makt är ofta större, när vi måste göra annorlunda så räcker inte alltid viljan till förändring. Att förändra är lite som att kasta sig i det okända. För även om vi planerar och tänker, vi riskbedömer och simulerar olika scenarier så kan vi ändå inte alltid känna oss trygga med att vi gör rätt. Och det är då det är så mycket enklare att göra som jag gjorde igår. Det handlar om både stort och smått. Kakan till kaffet, som min kropp faktiskt inte behöver, att pröva nya sätt att lösa mina arbetsuppgifter på. Alla kan inte vara den där kreativa typen som alltid har en smart idé, men alla kan vara öppna för att det finns smarta idéer. Alla kan bejaka att det oftast finns mer än ett sätt att lösa uppgiften på. Fortsätt läsa ”Fredrik Larsson – Nytt år, nya möjligheter”

Nu blir vården ännu närmre!

bedömningsbil elisabeth kihlström
En av de anställda sjuksköterskorna vid bedömningsbilen Johan Trulsson och Elisabeth Kihlström KD, ordförande i Sjukhusutskottet.

Nu blir vården ännu närmre!

Idag börjar landstingets i Värmland nya bedömningsbil att rulla. Ambulans och ambulanshelikopter kompletteras nu med en ny bilburen vårdnivå som är bemannad med sjuksköterskor.

– Det är roligt att vårt initiativ nu blir verklighet. Vården blir närmre för patienten som får rätt vård direkt. Detta är en del i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård, säger Elisabeth Kihsltröm KD ordförande i Sjukhusutskottet.

De kommer i första hand åka på icke akuta uppdrag för att göra en bedömning. Kan sjuksköterskorna själva ge patienten vården i hemmet så ordnas det. De har också möjlighet att kontakta ambulanshelikopterläkaren eller patientens egen läkare på dennes vårdcentral. Behöver patienten en akut ambulanstransport så ringer ordnar de det. Skulle det  istället behövas en besökstid inom primärvården eller kontakt med rätt instans i sin kommun så ordnar sjuksköterskorna det. Deras uppgift är att lotsa patienten rätt.

bedömningsbil

 

Kan vi ha förtroende för revisionen?

PRESSMEDDELANDE 25 november 2015

När revisionen hade ordet på landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 november 2015 fick ledamöterna förvånande nog höra en betraktelse över det politiska läget. Värmlandssamverkan uppfattade inlägget som synpunkter på hur de olika partierna förväntades agera politiskt i landstingsfullmäktige samt hur partierna borde agera tillsammans.

Revisorerna är fullmäktiges organ och är valda att granska styrelsen och eventuella nämnder samt pröva ansvaret i dessa. Fullmäktige avgör ansvarsfrågan utifrån revisorernas granskning. De förtroendevalda revisorerna har rätt att yttra sig i fullmäktige och där berätta om pågående och utförda granskningar. Det ankommer inte på revisionen att granska fullmäktige eller att ha synpunkter på partiernas samarbeten. Värmlandssamverkan uppfattade inte inlägget under gårdagens fullmäktige från revisionen som partipolitiskt neutralt eller oberoende.

Enligt god revisionssed ska revisionen inte utöva partipolitik i sin granskning utan agera oberoende, opartiska och sakliga.  Det är därför mycket viktigt att fullmäktige har förtroende för att revisorerna utför sitt uppdrag oberoende och utan partipolitiska förtecken.

Värmlandssamverkans ledamöter i Landstingsfullmäktige

Presskontakt
Malin Berglund (M) Ordf. demokratiberedningen 073-832 58 47

Utveckling är vägen för att möta framtidens vårdbehov

Landstinget i Värmlands ekonomiska omställningsbehov är något att ta på största allvar. Mediabilden som beskriver situationen och tilltänkta åtgärder är dock kraftigt överdriven. Här nedan presenterar vi det omställnings och utvecklingsarbete som pågår.

Landstingets i Värmland utvecklingsplan
Framtiden ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar och det kommer att krävas nya strukturer och arbetssätt. Därför har Landstinget i Värmland tagit fram ett nytt vårdsystem med olika vårdnivåer som ska vara flexibla. Satsningar kommer göras på den öppna vården och e-hälsa kommer bli en naturlig del och komplettera det nuvarande vårdutbudet.

Landstinget i Värmland har tagit fram en utvecklingsplan för att uppnå kvalitetsmålen:

 • Inga vårdskador
 • Bästa vårdkvalitet
 • Vård utan köer
 • Respektfulla möten

Bakgrund till utvecklingsplanen är den demografiska utvecklingen i Värmland:

 • Antalet äldre ökar
 • Antalet multisjuka ökar
 • Den arbetsföra befolkningen minskar
 • Förändrade livsstilsbeteenden leder till högre sjuklighet
 • Den psykiska ohälsan ökar

Patienter och anhörigas förväntningar på vården och deras kompetens kring sina sjukdomar kommer att öka och det är något sjukvården behöver anpassa sig till. Här är Värmland först ut i Sverige med att ta fram en sådan plan.

Åtgärder för ekonomi i balans
För att få en ekonomi i balans krävs fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Det gör vi genom att jobba målmedvetet med de många förbättringsarbeten som pågår. För att ge patienten den bästa vägen genom vården. De långsiktiga åtgärderna är en förutsättning för att klara den ekonomiska utmaningen framåt. Det har länge varit fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen, det vi ser är att utveckling och omställningsarbete har gått för långsamt. Trots att personalstyrkan har ökat kraftigt under de senaste två, tre åren är det fortfarande en tuff arbetssituation, för dålig tillgänglighet och tröghet i innovationer. Vi behöver få genomslag i förändrade arbetssätt för att förbättra vården, arbetsmiljön och ekonomin. Åtgärder såsom utvecklad ambulanssjukvård och skapandet av närvårdsenheterna bidrar till att patienter slipper åka i onödan till den hårt belastade akuten, det förbättrar både patientens helhetsvård samt personalens situation och är kostnadseffektivt. Landstinget i Värmland ser nu över personalstrukturen och i första hand skall personal finnas i vårdnära verksamhet. Därför ses hela organisationen över, från administration till vårdpersonal. Utvecklade arbetssätt med patientsäkerhet och kvalitet i fokus kan innebära fler anställda på vissa ställen, av viss profession och färre på andra. Detta med fokus på långsiktig utveckling genom utvecklingsplanen och förbättringskulturen. Utvecklingsplanen spelar en tydlig roll för att få en ekonomi i balans samtidigt som en ekonomi i balans också är förutsättningen för att åstadkomma utveckling. Där ska vi fokusera på:

 • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • E-hälsa
 • Arbetssätt
 • Flexibla vårdnivåer och nivåstrukturering

Här och nu måste vi bromsa kostnadsutvecklingen genom att:

 • Prioritera bland projekt som drivs landstingsövergripande
 • Förstärkta restriktivitet när det gäller hyrpersonal
 • Anställningsstopp där endast högsta tjänstemannaledningen kan bevilja dispens
 • Stopp för planeringskonferenser med övernattning och restriktivitet för kurser och konferenser
 • Inköpsstopp för julbord och julgåva 2015

Dessa åtgärder sker parallellt med den långsiktiga utvecklingsplanen.

Flyktingsituationen
Precis som övriga Sverige märker Värmland av att det är många flyktingar som söker sig hit. Landstingets uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård, liksom tandvård, till personer som uppehåller sig i Värmland och är i behov av vård. Och det är viktigt att vi som landsting tar vårt ansvar. Med många nyanlända är trycket hårt i vården. Landstinget arbetar därför både på lång och kort sikt för att möta de ökande behoven och utmaningarna det innebär. På kort sikt i rådande situation har landstinget tillsatt en så kallad regional ledning för flyktingsamordning. På lite längre sikt arbetar landstinget med att införa en ny organisation för flyktingfrågorna, ett länsövergripande verksamhetsområde för asyl- och flyktingfrågor. På grund av det ökande antal flyktingar har kommer landstinget utöka den uppsökande verksamheten och använda mobila team i första hand. I de mobila teamen finns olika kompetenser som är anpassade efter aktuella behov. I dagsläget finns inte någon samlad bild över kostnaden då det är svårt att beräkna både direkta och indirekta kostnader. När den nya asylverksamheten nu tas fram ingår det att ta fram en kostnadsberäkning för den nya organisationen.

Närvårdsenheterna
Närvårdsenheterna är en del av utvecklingsplanen, patienterna ska få rätt vård på rätt nivå på ett kostnadseffektivt sätt.

Utgångspunkten för närvårdsenheterna är att skapa ett bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre genom:

Kompetens och bemanning anpassad till målgruppen

 • Hög servicenivå med ett gott omhändertagande där patienter och anhöriga känner sig trygga i den situation de befinner sig i.
 • Gott samarbete tillsammans med andra länkar i vårdkedjan som möjliggör en sammanhållen vårdprocess anpassad till patientens behov
 • Nytänkande förhållningssätt som söker utvecklingens möjligheter i framtagande av nya arbetssätt och i användandet av ny teknik, anpassat till framtidens hälso- och sjukvård

Avdelningarna kommer kunna ta emot:

 • Patienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid och har ett sjukdomstillstånd som inte kräver diagnostik och/eller behandling av mer specialiserat vårdutbud.
 • Patienter som inte är medicinskt färdigbehandlade
 • Patienter som kommer direkt från en vårdcentral, någon av länets akutmottagningar eller från en avdelning på någon av länets sjukhus.

Nya arbetssätt införs för att öppna stängda vårdplatser

Ett sådant exempel är den omvårdnadsavdelning som i somras hade öppet på CSK och gjorde succé. Alla har varit väldigt positiva och patienterna har känt sig trygga innan hemgång.
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/succe-sommaravdelning-pa-csk
Den typen av vårdavdelning har underlättat för alla och personalen har känt sig mindre sliten. Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn är ytterligare ett led i detta och har tilldragit sig stort intresse bland landstingets personal, vilket är viktigt att ta vara på. Goda erfarenheter finns från Närvårdsavdelningen i Enköping som blivit en attraktiv rekryteringsingång för hela Uppsala län. Landstinget i Värmland inför nya arbetssätt för att få kvalitet för både patienter och personal.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/41-vardplatser-stangda-finns-inte-personal

Utveckling är vägen för att möta framtidens vårdbehov

Pressmeddelande

Vi förstår att allmänhet och personal blir oroliga, besvikna och frustrerade över dagens mediabild av landstinget i Värmlands åtgärdsplaner för att anpassa verksamheterna till den ekonomiska ramen. Vi inser också att oppositionen använder den uppkomna situationen för att ta politiska poäng.

Vi blir kritiserade för att vi inte skulle förstå eller ta ansvar för allvaret i situationen. Sanningen är att vi uppfattar situationen som ännu mer allvarlig än oppositionen tycks göra. De förefaller uppfatta att ett stopp för utvecklingsarbete skulle skapa de resultat som krävs. Det är uppenbart för hela vårdsverige att en fortsatt leverans av vård utifrån samma arbetssätt som idag, blir ohållbar i framtiden.

Detta är anledningen till att många landsting i Sverige står inför stora förändringsbehov. Vissa väljer att använda sig av traditionella nedskärningsåtgärder. Det finner vi som en orimlig väg att gå.

Vi väljer utveckling. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplan som utgår från befolkningens behov, med fokus på närhet, kontinuitet, trygghet och kvalitet. Med fokus på förbättringar och patientsäkerhet. Arbetsmiljön skall vara attraktiv och löner konkurrenskraftiga.

Många förbättringsarbeten pågår som syftar till ökad kvalitet och effektivitet samt en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi följer noga utvecklingen och kan konstatera att förbättringarna och därmed kostnadsutvecklingen vänder i rätt riktning, men i alltför långsam takt. Vi ser att kostnaderna för vården tenderar att öka snabbt om man inte utvecklar modernare arbetssätt och smidigare vårdprocesser.

Landstinget måste alltså genomföra omställningar för att anpassa kostnaderna till de intäkter som finns tillgängliga – men samtidigt måste verksamheten fortsätta att utvecklas för att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Anpassningen skall därför göras på ett genomtänkt sätt så att det inte drabbar patienterna eller leder till onödiga merkostnader längre fram. Vi har fullt förtroende för tjänstemannaledningen och medarbetarnas medverkan i denna utveckling.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård, anpassad till värmlänningarnas behov.

Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Marianne Utterdahl (SIV)
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (FP)

Värmlandssamverkan fortsätter styra Landstinget i Värmland

 

 

 

 

 

2014-10-07
Pressmeddelande

Efter ingående förhandlingar mellan Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har partierna enats om att bilda minoritetsstyre i Landstinget i Värmland.

Förhandlingar har pågått och tre veckor efter valet är det klart. En bra grund i förhandlingarna har varit det goda samarbetet och sättet att lösa problem på under den gångna mandatperioden. Ytterligare fördelar i förhandlingarna har varit att vi sedan tidigare är överens om landstingsplan och budget för 2015. Vi är enade och målinriktade med en gemensam grund att stå på.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta för att värmlänningarna ska ha god tillgång till bra hälso- och sjukvård i hela Värmland. Den nya situationen innebär att det finns tre block i landstingsfullmäktige, Värmlandssamverkan är med 38 mandat det största blocket, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 36 blir näst största blocket samt Sverigedemokraterna med 7 mandat blir minst. Vi avser därför att fortsätta styra och ta ansvar för landstinget i Värmland.

Från vänster: Jesper Johansson MP, Gert Ohlsson FP, Elisabeth Kihlström KD, Jane Larsson C, Fredrik Larsson M och Marianne Utterdahl SiV

Här nedan följer Värmlandssamverkans politiska plattform

Hållbar regional utveckling – Ett mer demokratiskt Värmland
Landstingets sammansättning och beslutsfattande ska vara ett uttryck för folkviljan. Vår uppfattning är att politiska beslut på länsnivå skall behandlas av folkvalda politiker. Värmland ska därför bilda en fullvärdig regionkommun 2018 med ansvar för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, folkhögskolor och kultur med mera.

Kvalitet och utveckling – Bättre hälsa i Värmland
Landstinget i Värmland tar ett aktivt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvårdssektorn. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska förstärkas. Genom att sörja för en hälso- och sjukvård som håller en hög kvalitet och som ständigt utvecklas bidrar vi till att göra Värmland till en attraktiv region att verka och bo i.

Din hälso- och sjukvård
I Landstinget i Värmland ska vården ha patienternas perspektiv. Vården ska vara nära både geografiskt och personligt. För att lyckas med detta krävs bra ledarskap och att medarbetarna har möjlighet att arbeta med kvalitet. För oss går kvalitet och ekonomi hand o hand och är en förutsättning för en effektiv och patientsäker vård. God ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig grundförutsättning och alla uppdrag, prioriteringar och beslut ska tas med hänsyn till landstingets ekonomi.

Valfrihet och mångfald – Öka valfriheten inom Hälso och Sjukvård i Värmland
Genom att överlåta valet av utförare av hälso- och sjukvård till patienterna, sker ett vårdval som främst bygger på kvalitet och tillgänglighet. Valfrihetssystem kan byggas upp för många av landstingets verksamheter inom såväl vård och behandling som rehabilitering och förebyggande insatser.

Trygghet och säkerhet – Minska skador som kan uppkomma i vården
Vården i Värmland ska genomsyras av respektfulla möten. Alla människors lika och okränkbara värde oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, social situation, funktionsnedsättning eller bostadsort ska vara vägledande. Vården skall ha en helhetssyn på människan där fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov tillgodoses.

Tillgänglighet och närhet – Öka tillgängligheten till vården i Värmland
Alla skall erbjudas hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården och lättillgänglig information om de skilda verksamheterna som erbjuds av landstinget och andra vårdgivare. Vården måste vara tillgänglig via telefon, webben och personlig kontakt.

Medarbetare och ledarskap – Vara en attraktiv arbetsgivare
För att patienten ska få en trygg, effektiv och säker vård krävs att våra medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Framgångsfaktorer är en attraktiv arbetsplats, konkurrenskraftiga löner och utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna ska vara delaktiga i beslutsprocessen och kunna påverka verksamhetens utveckling och sin arbetsmiljö.               

Miljö och hållbarhet – Bättre värna om våra gemensamma resurser
Vi tar aktivt ansvar för att landstingets miljöarbete stärks, och att vi i Värmland värnar om de gemensamma resurserna lokalt och globalt. God miljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Vi lyfter särskilt fram kollektivtrafikens roll för länets hållbara utveckling. Värmland ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor.

Ekonomi och hushållning – landstinget ska arbeta för god ekonomisk hushållning
En välskött ekonomi är en förutsättning för välfärd. Landstinget i Värmland påverkas av det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med ekonomiplanering och hälsoekonomi, samtidigt som kontinuerliga uppföljningar och revideringar av budget och verksamhetsplan görs.

Fredrik Larsson (M), 0706-62 91 93
Jane Larsson (C), 0706-26 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), 0725-66 77 59
Jesper Johansson (MP), 0730-35 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), 0705-50 56 65
Gert Ohlsson (FP), 0727-31 48 87

Detta har vi gjort!

Här hittar ni en sammanställning av vad vi gjort för värmländsk hälso- och sjukvård under denna mandatparioden.

Detta har vi gjort 2010-2014