Hälsosamt åldrande

År 2012 är utsett till Äldreåret i Europa för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

Syftet är att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och till-gång. Tanken är också att öka kunskapen om aktiviteter och insatser som främjar ett aktivt åldrande. Det kan innebära ett fortsatt engagemang i samma aktiviteter som tidigare eller kanske inom nya områden. Vi har i Sverige många föreningar som engagerar äldre människor och många av våra äldre har fulltecknade kalendrar.

Åldrandet innebär för många av oss att vi får hälsobekymmer eller sjukdomar. Ofta behöver vi få pro-fessionell hjälp som komplement till det egna nätverket. Vi i landsting och kommuner har ett gemen-samt ansvar att skapa ändamålsenlig vård och omsorg för den enskilda individen. En helhetsbedöm-ning med uppföljning, utvärdering och återkoppling är viktig och vi ska ta lärdom av våra erfarenhet-er.

I Värmland har vi många äldre relativt sett mot andra län i Sverige – det ställer stora krav på vård och omsorg. Samverkan är nödvändig mellan landsting och kommuner, andra vårdgivare och ideella or-ganisationer. I Värmland arbetar vi genom samverkansarenan Nya Perspektiv där landstinget och våra 16 kommuner arbetar tillsammans med de utmaningar vi har inom området hälsa, en av dessa utmaningar handlar om äldres hälsa. Värdighet i vård och omsorg ska ges utifrån behov – det gäller för både landsting och kommuner. Vi behöver bli bättre på att involvera patienten och deras anhöriga i vården.

Under innevarande mandatperiod satsar regeringen 4,3 miljarder kronor för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Målet är att få hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjuk-husvård att samverka bättre kring äldres hälsa. Ett annat mål är att mer effektivt använda resurserna så att vård och omsorg i högre grad utgår från patienternas behov. D.v.s. att man tittar på vården uti-från ett patientperspektiv och inte ur verksamhetens. För en äldre person med många olika symtom och diagnoser är det viktigt att kontakten med sjukvården fungerar på ett bra sätt. Några viktiga om-råden för detta är förebyggande vård, demensvård, palliativ vård och bättre läkemedelsbehandling.

Svensk hälso- och sjukvård har under lång tid utvecklat ett sjukdomsorienterat arbetssätt där vårdbe-hov bedöms efter diagnos. Detta sätt att arbeta passar en vård där många patienter snabbt behöver hjälp vid enstaka besök, men passar inte de mest sjuka äldres behov. För de krävs ofta ett situations-

orienterat arbetssätt där vård och omsorg ska bedömas utifrån en helhetssyn på personens samlade livssituation, människors olika behov, symtom och besvär.

Vi vill förmedla en kultur där människor är lika mycket värda den sista levnadsdagen som den första! I vården måste vi ge patienten huvudrollen oavsett ålder. Vi arbetar för att den enskilde ska få större inflytande, dels genom ökade valmöjligheter, dels genom förbättrade möjligheterna att medverka i den egna vården.

Idag den 9 november anordnar Landstingets Pensionärsråd en Seniordag med en öppen föreläsning. Det finns där möjlighet att prova på landstingets verksamheter utifrån de fyra hörnpelarna i hälso-samt åldrande: fysisk aktivitet, kost, social gemenskap och delaktighet. För oss är det otroligt gläd-jande att landstingets pensionärsråd lyfter fram dessa frågor.

 

Kommentera