Folkhälsa i centrum

Visste du att sunda levnadsvanor kan förebygga 80 procent av alla kranskärlssjukdomar och stroke, och 30 procent av all cancer? Hälsosamma levnadsvanor kan också förbygga eller fördröja utveckling av typ 2-diabetes. Den som äter hälsosam mat, är fysiskt aktiv, inte röker och har en måttlig konsumt-ion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor.

Landstinget i Värmland arbetar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för att ge bästa möjliga vård till värmlänningarna. I år publicerades de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande me-toder. De ger rekommendationer om hur hälso- och sjukvården kan förebygga sjukdomar genom att stödja förändring av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Alla som besöker hälso- och sjukvården i Värmland ska få möjlighet att fylla i ett frågefor-mulär om levnadsvanor och därefter erbjudas stöd till förändring utifrån egna behov och önskemål.

Inom sjukvården har en medvetenhet om de icke materiella värdenas betydelse för hälsan vuxit sig allt starkare under de senaste åren. Att kropp och själ hör ihop är numera erkänt av professionen. Forskningsrapporter rörande kultur och hälsa visar entydiga resultat. Kultur förbättrar hälsan och kan förkorta vårdtider och minska behovet av mediciner. Det är inte enbart omvårdnad och medicinsk vård som ger positiva resultat på hälsan. Kulturen kan vara en väg för att få ro och vila i en stressad värld. Betydelsen av kultur både för den allmänna folkhälsan och i direkta vårdsituationer blir allt mer uppmärksammad. Många sjukhus och andra vårdinrättningar intresserar sig numera för kulturens möjligheter att påverka patienternas hälsa. Såväl kultur i form av böcker, konst och musik, som den yttre sjukhusmiljön, i form av arkitektur och inredning, påverkar patienter och personal. De flesta konstformer manar till kommunikation och eftertanke vilket verkar stimulerande för alla människor som befinner sig i sjukhusmiljön. Konsten kan inbjuda till samtal i en påfrestande situation eller verka lugnande i en stressad miljö. Gestaltande terapier med musik, dans, bild, rörelse och psykodrama kan ha god effekt när det gäller behandling av symptom orsakade av psykisk ohälsa. Patienten ska genom detta få möjlighet att själv vara delaktig i sin läkandeprocess.

Region Skåne har provat Kultur på recept. Projektet har lett till att hälso- och sjukvården fått fler möj-ligheter att hitta rehabiliteringsalternativ samtidigt som kulturens utövare fått ny kunskap om meto-der i mötet med nya grupper. Genom att stimulera uppkomsten av kultur i vården-projekt kan kultur-livet bli ett naturligt inslag i vård- och omsorgsarbete.

För oss i Värmlandssamverkan är det viktigt att värmlänningarna har ett gott och hälsosamt liv. Vi vill ta ytterligare steg för att förbättra Värmlänningarnas hälsa. Redan idag finns möjligheten för all legi-timerad personal att skriva Fysisk aktivitet på recept. Nu är det dags att vi går vidare och även i Värm-land prövar Kultur på recept.

 

Kommentera