Stärk barnens rättigheter i vården

Pressmeddelande 19 mars 2018

När barnens rättigheter tas tillvara så främjas folkhälsa och tillväxt i Värmland för framtiden. Med anledning av detta lägger Värmlandssamverkan ett initiativ om att stärka barnens rättigheter i vården.

Värmlandssamverkan tycker att organisationer behöver vara medvetna, från högsta beslutsfattare till den operativa verksamheten för att ta tillvara barnens rättigheter fullt ut. Och att detta också är en viktig folkhälsofråga. Landstinget i Värmland utgör modell-län tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Att öka kunskapen kring barnrättsfrågorna är en viktig del av landstingets Folkhälsostrategi.

Det är viktigt att den politisk ledning får en tydlig information om aktuella förutsättningar för att uppnå kraven i barnkonventionen. Med initiativet vill vi införa en modell enligt SKL:s ”Barnkonsekvensanalys” som ska användas vid beslutsfattande inom landstinget i Värmland och att tillförsäkra att behovet av den viktiga resursen Lekterapeut inom landstinget i Värmland tillgodoses, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

FN:s konvention om barnets rättigheter planeras bli svensk lag från och med 2020. Implementeringen av barnrätt i Värmland görs i samverkan mellan olika huvudmän och idéburna sektorn i länet. Många aktiviteter pågår, däribland utbildningar för såväl medarbetare, frivilligarbetare som politiker.

Att beakta behoven för barn som närstående och att se till att de blir lyssnade på, informerade, delaktiga och involverade i sin egen vård och behandling är viktiga delar i konventionen, säger Marianne Utterdahl (SiV) ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

 

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87