Barns och ungas möjligheter och rättigheter i vården behöver stärkas

Pressmeddelande 21 februari

Vid brister i vården är det barnen och deras familjer som är förlorarna. Detta kan bli förödande för barnen och ungdomarna och medföra stora problem i vardagen. Att tidigt anpassad och samordnad vård och stöd är viktigt för att undvika onödig ohälsa och framtida utanförskap. Det tycker Värmlandssamverkan som nu lägger ett politiskt initiativ om detta.

Område barn och unga har under flera år varit ett prioriterat område i landstinget i Värmland, och i Värmland. Flera åtgärder, nya verksamheter, förstärkningar och utvecklingsarbeten har pågått och pågår för att nå hög tillgänglighet och medicinsk kvalitet. Detta har skett och sker såväl inom landstinget som i god samverkan med andra huvudmän. Vårdkedjan har utvecklats och nya verksamheter har startat. Tydliga samverkansavtal, länsöverenskommelser, vårdgivardirektiv och även lagstiftningar anger tydligt hur vården skall genomföras.

-Trots detta vittnar fortfarande patienter, närstående och verksamhetsföreträdare om hur barn och unga bollas mellan olika vårdgivare, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet. Ett kvarvarande glapp mellan huvudmännens verksamheter, såsom elevhälsa, socialtjänst, specialistvård och första linjen finns. Länk med rätt mandat mellan huvudmännen saknas i dagsläget vilket medför att barn, unga och dess familjer i allt för många fall bollas mellan ansvarsområden. Första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa saknar också läkare, vilket bland annat medför svårighet att få nödvändiga intyg eller medicinska bedömningar.

– Vid medborgardialoger genomförda med ungdomar i Värmland framkom också behov om någonstans att vända sig kvällar, nätter och helger. Ångest, depression och annan psykisk ohälsa följer inte kontorstid. Många vittnar om att det kan vara av avgörande betydelse att få en personlig kontakt när man som ung väljer att be om hjälp, säger Marianne Utterdahl (SiV).

Detta behöver åtgärdas snarast och Värmlandssamverkan kommer därför i eftermiddag att föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag

att säkerställa att tillräckliga insatser görs för barn som riskerar att falla mellan stolarna och att SIP, samordnad individuell plan genomförs enligt behoven

att utreda vilka ytterligare insatser som behövs för att säkerställa att barnens rättigheter tas till vara 

att utreda möjligheten för att utveckla en kontaktväg utanför skol/kontorstid, där barn och unga vid behov kan få en personlig kontakt.

att säkerställa att barn och unga samt deras familjer i första linjen vid behov kan få tillgång till läkare.

Här kan du läsa initiativet i sin helhet

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87