En utvecklad och jämlik geriatrisk öppenvård

Värmland har länge präglats av en utveckling med en allt äldre befolkning. Att ge en god och jämlik vård till våra äldre är ett viktigt uppdrag för hälso- och sjukvården. Hög ålder innebär i många fall särskilda behov och medicinska utmaningar. Värmlandssamverkan vill därför utveckla den geriatriska vården i hela länet.

Ett vårdutbud som ger goda förutsättningar att uppnå landstingets mål om god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter behöver vara anpassat efter befolkningens behov. En bra grund för detta är öppenvårdens nya organisation med fem nav som tillsammans täcker hela länet.

”Öppen- och slutenvården samarbetar nu tätare och utvecklar tillsammans nya arbetssätt för att nå målen” säger Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i sjukhusutskottet.

Öppenvården stärks och flexibla vårdnivåer skapas. Nya arbetssätt ska göra det enklare för patienten att nå rätt vård och rätt kompetens. Aktiviteter är på gång inom exempelvis öppenvårdsmottagningar, mobila team, digitala lösningar, närvårdsavdelningar samt fördjupat samarbete med kommunerna. I uppdraget med att implementera utvecklingsplanens intentioner ligger också att bedriva en jämlik och patientsäker vård.

”Det är viktigt att utbudet av geriatrisk vård utvecklas i hela länet. Det är också en fråga om jämlikhet, säger Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Gert Ohlsson (FP) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

 

 

Kommentera