Jane Larsson – Kommunikation

Jag vill kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det övergripande målet för mitt arbete som landstingsråd är att den enskilde ska uppleva trygghet och säkerhet, kontinuitet och samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan eller vilka vårdbehov hon eller han har. Vården och omsorgen ska vara jämlik, samordnad och sammanhållen, vilket innebär att kommuner, primärvård och sjukhusvården skall samverka runt de sjuka äldre. Den viktigaste uppgiften för sjukvården framöver är att informera och skapa möjligheter att skjuta upp tidpunkten för att du och jag skall bli den mest sjuk äldre och när detta inträffar ska vi erbjuda Sveriges bästa hälso- och sjukvård. Hälsa, service, delaktighet och vårdkvalitet ska genomsyra all vård och omsorg. Därtill kommer ett proaktivt arbetssätt. Hög tillgänglighet, bra bemötande och empatisk personal. Alla medarbetare bör ta personligt ansvar och förutsätts ge service utöver det förväntade. Var och en tar ansvar för att patienten alltid har kommit rätt.

All information och vägledning ska vara lättillgänglig, samordnad och enhetlig. Mjuka värden, empati, helhetssyn, bemötande, service och vårdmiljö, är lika viktiga som god vård. Våra vårdcentraler bör också ha en mera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. Detta för att skapa mindre behov av vård.

Något som jag ofta stöter på är att  kommunikation och information under vårdperioden skulle kunna bli bättre. Att få en namngiven vårdkontakt för en trygg och lättförståelig  logistik gör allt så mycket lättare. Samordning och samverkan mellan vårdgivare måste bli bättre, läkare och sjuksköterskor ska vara mer i vården och inte administrera, de anhöriga och närstående behöver stöd i den nya tekniken för att kunna bli tydligt delaktiga, men också att kunna få bra information om kommunikation och egenvård. Som patient skall man inte behöva fundera på om det är kommunal eller landstingsdriven vård man får. Så är det tyvärr inte alltid idag.

Jane Larsson C, ordförande i Personalutskottet

Kommentera