Positivt utfall för egen vårdbegäran

I oktober 2012 infördes efter initiativ av oss i Värmlandssamverkan egen vårdbegäran i Landstinget i Värmland. Genom att ta bort remisstvånget till de specialistmottagningar som tidigare haft det kravet ökar vi tillgängligheten och stärker patientens ställning. Med egen vårdbegäran vill vi skapa ytterligare en väg in i vården. Vi kan nu konstatera att utfallet är positivt och att patienterna uppfattar egen vårdbegäran som smidig.

egen vårdbegäran

Värmlands invånare kan alltså själva skicka in en vårdbegäran och få sin sak prövad utan att först gå till en vårdcentral, Man kan naturligtvis fortfarande besöka sin vårdcentral för en remiss via läkare. Väljer man egen vårdbegäran bedöms den på samma sätt som om det vore en inkommen remiss från en vårdverksamhet. Vilket innebär att den mottagande enheten avgör om patienten ska få en tid eller bli hänvisad till annan vårdenhet.

Under 2013 inkom 8034 st egen vårdbegäran och under 2014 (fram till oktober) inkom 14 047 st. Att frekvensen av egna vårdbegäran har ökat tyder på att den också blivit mer känd bland invånarna vilket är glädjande. En hög andel av egen vårdbegäran accepteras av verksamheterna och antalet som lett till besök har ökat under denna tid.

Vill man göra en egen vårdbegäran så finns det två sätt

  • Via e-tjänsten ”Mina vårdkontakter” som finns på webbplatsen www.1177.se.
  • På en blankett som den vårdsökande fyller i och skickar in per post till aktuell mottagning. Den hittar man på landstingets hemsida liv.se eller hämtas på närmaste vårdcentral.

Införandet av egen vårdbegäran har också fått positiv effekt på verksamheten. Hela 91 % av de som söker får ett besök inbokat direkt hos den specialistnivå man sökt istället för att först ha besökt en läkare på en vårdcentral. Detta tyder också på att de som söker verkligen har behov av specialistvård. Det är mycket positivt att vi kan minska besöken till vårdcentralerna tack vare egen vårdbegäran. Det bidrar i sin tur till att öka tillgängligheten för övriga patienter som söker till vårdcentralen.

Kommentera