Öka det politiska engagemanget i den värmländska besöksnäringen

Pressmeddelande 18 maj 2018

Besöksnäringen är en av Värmlands viktigaste och snabbast växande branscher. Värmland har ett mycket starkt varumärke när det gäller olika anledningar till besök. Naturen, kulturen och olika evenemang anses särskilt starka men också shopping och konferenser växer. Både städer och landsbygder besöks av turister från när och fjärran. Besöksnäringen är en bransch som finns, utvecklas och kan utvecklas ännu mer i hela Värmland. Det tycker Värmlandssamverkan som nu lägger en motion om att öka det regionala politiska engagemanget i den värmländska besöksnäringen.

Fortsätt läsa ”Öka det politiska engagemanget i den värmländska besöksnäringen”

Utveckla Värmland genom hästen

 Pressmeddelande 17 maj 2018

Från vänster, Jane Larsson (C), Stina Höök (M), Eva Hallström (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gösta Frödin (L) & Marianne Utterdahl (SiV) samt hästarna Bia och Karamell.

 

I Värmland finns det fler hästar per invånare än i Sverige som helhet. Företag ägnar sig på professionell basis åt avel, uppfödning, utbildning och försäljning. Det finns verksamheter inom alla tävlingsgrenar och det finns ridskolor i de flesta av länets kommuner. Där utövar ett mycket stort antal barn, ungdomar och vuxna sin idrott. Men Värmlandssamverkan är övertygade om att det går att göra länet än mer attraktivt och lägger därför ett förslag om att utveckla Värmland genom hästen i både Landstinget och i Region Värmland. Fortsätt läsa ”Utveckla Värmland genom hästen”

TBE vaccination i Värmland

Antalet fall av TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation ökar i Sverige. Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot att drabbas av TBE. – Med anledning av detta lägger Värmlandssamverkan ett politisk initiativ om att utreda hur ett vaccinationsprogram kan utformas i Värmland för att minska risken för TBE, säger Elisabeth Kihlström, (KD) ordförande i Sjukhusutskottet.

Under 2017 drabbades 15 personer i Värmland av TBE vilket är rekordmånga. Många som får TBE får milda symtom eller inga symtom alls. De som drabbas av allvarlig TBE kan få hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, förvirring och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Några drabbas av bestående förlamningar, det är dock ovanligt. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynt. Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

I Värmland är det vanligt att man vistas eller bor i riskområden. Folkhälsomyndigheten rekomenderar vaccination till alla som rör sig i områden där TBE finns. – Redan idag rekomenderar Landstinget i Värmland vaccination till alla som bor eller vistas Vänernära, i Slottsbron, Segmon och Grums. Nu har rekommendationen utökats till att gälla även Kil och Fagerås, säger Elisabeth Kihlström.

Med anledning av detta kommer Värmlandssamverkan föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda hur ett vaccinationsprogram mot TBE i Värmland skulle kunna utformas och vilka effekter det skulle få när det gäller minskad sjukdomsbörda för befolkningen och vilka konsekvenser det får för Landstinget i Värmland.

Värmlandssamverkan
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Utöka uppdraget till Friskvården i Värmland

Friskvårdens i Värmland uppdrag är idag är att hjälpa värmlänningarna med fysisk aktivitet, kost och motivation. I uppdraget ingår inte hjälp med alkohol och tobak. Det vill Värmlandssamverkan ändra på och lägger därför ett politiskt initiativ om att utöka uppdraget.

Friskvården i Värmland har idag tre uppdrag: mat, motion och motivation. Kostråden följer de nationella riktlinjerna som finns. Fysisk aktivitet anpassas efter patientens möjligheter tillsammans med hälsosamtal och all personal har utbildats i motiverande samtal. Friskvården tar också emot många FaR (Fysik aktivitet på Recept).

Det som saknas idag är arbetet med att minska användningen av alkohol och tobak. Det vill vi i Värmlandssamverkan ändra på, säger Gert Ohlsson (L), ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet.

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, omfattande fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak. I undersökningen ”Liv och hälsa 2017” om den självskattade hälsan uppgav 8 procent av värmlänningarna (18-84 år) att de är dagligrökare. Och 66 procent av dessa uppgav att de ville sluta röka. 11 procent uppgav att de hade riskbruk av alkohol. Och 11 procent av dessa ville minska sin alkoholkonsumtion.

Med anledning av detta kommer Värmlandssamverkan föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda ett utökat uppdrag till Friskvården i Värmland omfattande alkohol och tobak.

Värmlandssamverkan
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65

Stärk barnens rättigheter i vården

Pressmeddelande 19 mars 2018

När barnens rättigheter tas tillvara så främjas folkhälsa och tillväxt i Värmland för framtiden. Med anledning av detta lägger Värmlandssamverkan ett initiativ om att stärka barnens rättigheter i vården.

Värmlandssamverkan tycker att organisationer behöver vara medvetna, från högsta beslutsfattare till den operativa verksamheten för att ta tillvara barnens rättigheter fullt ut. Och att detta också är en viktig folkhälsofråga. Landstinget i Värmland utgör modell-län tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Att öka kunskapen kring barnrättsfrågorna är en viktig del av landstingets Folkhälsostrategi.

Det är viktigt att den politisk ledning får en tydlig information om aktuella förutsättningar för att uppnå kraven i barnkonventionen. Med initiativet vill vi införa en modell enligt SKL:s ”Barnkonsekvensanalys” som ska användas vid beslutsfattande inom landstinget i Värmland och att tillförsäkra att behovet av den viktiga resursen Lekterapeut inom landstinget i Värmland tillgodoses, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

FN:s konvention om barnets rättigheter planeras bli svensk lag från och med 2020. Implementeringen av barnrätt i Värmland görs i samverkan mellan olika huvudmän och idéburna sektorn i länet. Många aktiviteter pågår, däribland utbildningar för såväl medarbetare, frivilligarbetare som politiker.

Att beakta behoven för barn som närstående och att se till att de blir lyssnade på, informerade, delaktiga och involverade i sin egen vård och behandling är viktiga delar i konventionen, säger Marianne Utterdahl (SiV) ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

 

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Barns och ungas möjligheter och rättigheter i vården behöver stärkas

Pressmeddelande 21 februari

Vid brister i vården är det barnen och deras familjer som är förlorarna. Detta kan bli förödande för barnen och ungdomarna och medföra stora problem i vardagen. Att tidigt anpassad och samordnad vård och stöd är viktigt för att undvika onödig ohälsa och framtida utanförskap. Det tycker Värmlandssamverkan som nu lägger ett politiskt initiativ om detta.

Område barn och unga har under flera år varit ett prioriterat område i landstinget i Värmland, och i Värmland. Flera åtgärder, nya verksamheter, förstärkningar och utvecklingsarbeten har pågått och pågår för att nå hög tillgänglighet och medicinsk kvalitet. Detta har skett och sker såväl inom landstinget som i god samverkan med andra huvudmän. Vårdkedjan har utvecklats och nya verksamheter har startat. Tydliga samverkansavtal, länsöverenskommelser, vårdgivardirektiv och även lagstiftningar anger tydligt hur vården skall genomföras.

-Trots detta vittnar fortfarande patienter, närstående och verksamhetsföreträdare om hur barn och unga bollas mellan olika vårdgivare, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet. Ett kvarvarande glapp mellan huvudmännens verksamheter, såsom elevhälsa, socialtjänst, specialistvård och första linjen finns. Länk med rätt mandat mellan huvudmännen saknas i dagsläget vilket medför att barn, unga och dess familjer i allt för många fall bollas mellan ansvarsområden. Första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa saknar också läkare, vilket bland annat medför svårighet att få nödvändiga intyg eller medicinska bedömningar.

– Vid medborgardialoger genomförda med ungdomar i Värmland framkom också behov om någonstans att vända sig kvällar, nätter och helger. Ångest, depression och annan psykisk ohälsa följer inte kontorstid. Många vittnar om att det kan vara av avgörande betydelse att få en personlig kontakt när man som ung väljer att be om hjälp, säger Marianne Utterdahl (SiV).

Detta behöver åtgärdas snarast och Värmlandssamverkan kommer därför i eftermiddag att föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag

att säkerställa att tillräckliga insatser görs för barn som riskerar att falla mellan stolarna och att SIP, samordnad individuell plan genomförs enligt behoven

att utreda vilka ytterligare insatser som behövs för att säkerställa att barnens rättigheter tas till vara 

att utreda möjligheten för att utveckla en kontaktväg utanför skol/kontorstid, där barn och unga vid behov kan få en personlig kontakt.

att säkerställa att barn och unga samt deras familjer i första linjen vid behov kan få tillgång till läkare.

Här kan du läsa initiativet i sin helhet

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan

Pressmeddelande 1 december 2017

Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan Region Värmlands kollektivtrafiknämnd ska utreda var det är lämpligt att ha tågstationer i Värmland. Det beslöt Region Värmlands fullmäktige på fredagen efter en motion från Värmlandssamverkan. Utredningen ska omfatta möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, och de orter som nyligen haft tågstationer.

– Vi vill att hela Värmland ska leva, säger regionråd Stina Höök (M). En tredjedel av länets invånare bor utanför kommuncentra. Kollektivtrafiken ska vara användbar för dem också. Möjligheten att kunna bo på landsbygden och samtidigt ha bra kollektivtrafik till staden är en tillgång som vi måste ta vara på, som kan få fler att vilja bo här i Värmland.

– Stationer och hållplatser är en strategiskt viktig fråga, säger Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.  I de stråk där det går tåg men inte bussar har många människor idag alldeles för långt till närmaste hållplats för att kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ. Genom att öppna fler tågstationer kan vi bidra till Värmlandsstrategins mål om ökade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland och målet att kollektivtrafiken ska öka sin andel av persontransporterna.

Utredningen ska redovisas senast i december 2018. Det beslutades även att det i fortsättningen ska ske en årlig redovisning av tillgänglighet och tillgång till kollektivtrafik ur ett geografiskt perspektiv.

Beslutet är ett resultat av en motion som partierna i Värmlandssamverkan lagt fram gemensamt. Värmlandssamverkan består av Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet i Värmland, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, 072-254 55 71
Stina Höök (M), regionråd, 070-273 70 50

 

Värmlandssamverkan
Jesper Johansson (MP)
Stina Höök (M)
Ola Persson (C)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (L)
Marianne Utterdahl (SIV)

Permanenta specialistutbildningstjänster med start hösten 2018

Förbättrade villkor för medarbetare som vill specialistutbilda sig. Det vill Värmlandssamverkan som idag lägger ett politiskt initiativ om att permanenta projektet med specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor och samtidigt inrätta specialistutbildningstjänster för andra yrkeskategorier i Landstinget i Värmland.

Landstinget i Värmland behöver ha en bra planering för att tillgodose behovet av specialistutbildad personal även i framtiden säger Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i Sjukhusutskottet.

Värmlandssamverkan tog 2014 initiativ för att i projektform inrätta specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor. Projektet startade hösten 2015 och totalt har 39 sjuksköterskor påbörjat sin specialistutbildning i detta projekt, av dem är 12 klara med sin specialistutbildning. Genom att de arbetar på avdelningen under utbildningen introduceras de på ett lugnt sätt in i medarbetargruppen, får god kännedom om vården, rutiner och lokaler. Behovet av introduktion i samband med att de ska börja arbeta som specialistsjuksköterska minskar avsevärt.

Responsen har varit mycket positiv från både medarbetare och chefer. Nu vill vi ta nästa steg att inrätta dessa specialistutbildningstjänster permanent säger Jane Larsson (C), ordförande i personalutskottet.

Värmlandssamverkan
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

10 miljoner extra i arbetet mot vård utan köer

Idag i landstingsstyrelsen föreslår Värmlandssamverkan att 10 miljoner kronor av styrelsens medel till förfogande avsätts till arbetet med att åstadkomma en vård utan köer.

Värmlandssamverkan har arbetat med stort fokus på kvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är därför glädjande att se hur utvecklingsarbetet i landstinget i Värmland nu ger resultat. Värmlandssamverkan konstaterar att 2017 kommer visa ett bra ekonomiskt resultat. Det ger landstingsstyrelsen möjlighet att avsätta pengar till specifika åtgärder. Under året har styrelsen fått rapporter om att tillgänglighetsmålen inte nås fullt ut. Därför föreslår Värmlandssamverkan landstingsstyrelsen att avsätta 10 miljoner kronor extra till det pågående arbetet med att åstadkomma en vård utan köer. Landstingsdirektören ska återkomma med åtgärder till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 oktober.

Värmlandssamverkan
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Utveckla kostutbud och kostråd i landstinget i Värmland

Dagens patienter är ofta väl pålästa inom området kost. De har gjort en egen bedömning av val av kostinriktning utifrån sin egen bedömning av evidensläge, vad de mår bra av och vad som passar in deras liv. Många patienter upplever svårigheter med att få stöd i sitt val av kost när de är i kontakt med vården. Därför lägger Värmlandssamverkan ett initiativ om att utveckla kostråden och kostutbudet i landstinget i Värmland.

I SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) rapport 2013 skriver man

Inom hälso- och sjukvården går åsikterna isär om vilka kostråd som är bäst för personer med fetma. SBU:s granskning av den samlade forskningen visar att flera slags råd kan ge viktnedgång. När det gäller att förebygga hjärt-kärlsjukdom är intensiv rådgivning om medelhavskost bättre än råd om lågfettkost. Långsiktigt är råd om lågkolhydrat-, lågfett- och högproteinkost likvärdiga för vikten. Eftersom många människor har svårt att följa kostråd under en längre tid, kan det därför finnas motiv för ett brett utbud av alternativa råd som kan anpassas till individens önskemål.”

”Vi behöver utveckla vårdutbudet så att patienter kan ta del av ett brett utbud av alternativa råd som kan anpassas till individens önskemål i enlighet med SBU:s utvärderingar, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

Evidensen kring sockrets negativa inverkan på hälsan är tydlig. Trots detta förekommer socker i många vanliga livsmedelsprodukter. Vid vård på vårdavdelning är möjligheten att välja kost ytterst begränsad. Om man som patient eller närstående behöver köpa något att äta under väntan/besök är den tillgängliga kosten svår att använda sig av, till exempel om man valt en kolhydratfattig kost.

Kost är ett område under förändring och Värmlandssamverkan anser att det är viktigt att utveckla vårt förhållningssätt och förbättra rådgivningen om kost och hälsa.

Här kan du läsa hela initiativet i sin helhet.
2017-06-27_initiativ om patienters rätt att välja kostinriktning

Värmlandssamverkan Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59 Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56 Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52 Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (FP) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

En utvecklad och jämlik geriatrisk öppenvård

Värmland har länge präglats av en utveckling med en allt äldre befolkning. Att ge en god och jämlik vård till våra äldre är ett viktigt uppdrag för hälso- och sjukvården. Hög ålder innebär i många fall särskilda behov och medicinska utmaningar. Värmlandssamverkan vill därför utveckla den geriatriska vården i hela länet.

Ett vårdutbud som ger goda förutsättningar att uppnå landstingets mål om god folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter behöver vara anpassat efter befolkningens behov. En bra grund för detta är öppenvårdens nya organisation med fem nav som tillsammans täcker hela länet.

”Öppen- och slutenvården samarbetar nu tätare och utvecklar tillsammans nya arbetssätt för att nå målen” säger Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i sjukhusutskottet.

Öppenvården stärks och flexibla vårdnivåer skapas. Nya arbetssätt ska göra det enklare för patienten att nå rätt vård och rätt kompetens. Aktiviteter är på gång inom exempelvis öppenvårdsmottagningar, mobila team, digitala lösningar, närvårdsavdelningar samt fördjupat samarbete med kommunerna. I uppdraget med att implementera utvecklingsplanens intentioner ligger också att bedriva en jämlik och patientsäker vård.

”Det är viktigt att utbudet av geriatrisk vård utvecklas i hela länet. Det är också en fråga om jämlikhet, säger Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Gert Ohlsson (FP) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

 

 

Värmlandssamverkan vill fortsätta utvecklingen av kvinnosjukvården i Värmland

Kvinnosjukvården har utvecklats mycket under de senaste åren och fortsatt utvecklingsarbete pågår intensivt. En viktig del av kvinnosjukvården är förlossnings- och eftervård. Landstinget i Värmland har en bra förlossningsvård. Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar att Värmland ligger bra till i landet.

Kvinnosjukvården genomför förändring av eftervården, ökar bemanningen, har satt in omfattande utbildningssatsningar och planerar att utveckla vården vid patienthotellet. Ett kulturtolksprojekt har startats, Landstinget i Värmland följer nationella riktlinjer och använder evidensbaserade metoder för att tidigt upptäcka och kunna stödja föräldrar med psykisk ohälsa. Arbetsmiljön har varit i fokus och under de senaste åren har förändrade arbetssätt bidragit till att Värmland nu bryter mot trenden i Sverige och har bra bemanning.

Vi anser att det därför är av stor vikt att utvecklingen fortsätter av hela förlossningsvården för att skapa trygghet för hela familjen, säger Elisabeth Kihlström, landstingsråd (KD) och ordförande i sjukhusutskottet.

Regeringen har efter Socialstyrelsens rapporter om förlossningsvården i Sverige avsatt medel för att förbättra och skapa en mer jämlik vård. Vi i Värmlandssamverkan välkomnar denna satsning och vill använda dessa medel på allra bästa sätt, säger Jesper Johansson, landstingsråd (MP).

Värmlandssamverkan kommer därför att föreslå landstingsstyrelsen att besluta om att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda och ge förslag på hur förlossningsvården kan utvecklas i Värmland. Samt säkerställa att de statliga medlen bidrar till att skapa en helhet med hög kvalitet för föräldrar inom kvinnosjukvården.

Värmlandssamverkan
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Gert Ohlsson (FP) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet,
072-731 48 87

 

 

Värmlandssamverkan vill förbättrad tillgång till tågtrafik för landsbygd och småorter

Pressmeddelande

Utred var det är lämpligt att ha tågstationer utöver de som finns och används idag! Det föreslår de sex partierna i Värmlandssamverkan – M, C, SIV, MP, KD och L – i en gemensam motion till Region Värmlands fullmäktige. De vill utreda möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, orter som nyligen haft tågstationer, och kanske ytterligare någon ort.

I flera år har det varit livlig diskussion om var tågen ska stanna. Partierna i Värmlandssamverkan menar att landsbygdsborna måste få bättre tillgång till kollektivtrafik. Idag är tillgången bäst för dem som bor nära de stomlinjer som trafikeras med buss, medan tillgången är mycket sämre i de stråk som trafikeras med tåg. För många som bor i stråken längs järnvägarna är det för långt till närmaste station för att tåget ska vara ett praktiskt alternativ.

I motionen skriver vi också att hållbar tillväxt och goda kommunikationer är något som ska omfatta hela Värmland. Möjligheten att kunna bo på landet och samtidigt ha bra kollektivtrafik är en viktig tillgång för att locka människor att bosätta sig i Värmland och på den värmländska landsbygden.

Möjligheterna att ha fler tågstationer måste belysas utifrån många viktiga aspekter, bland annat tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid mellan olika platser, och möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer anser Värmlandssamverkan.

Värmlandssamverkan Region Värmland
Stina Höök (M) 070-273 70 50
Ola Persson (C) 070-672 50 27
Jesper Johansson (MP) 072-254 55 71
Elisabeth Kihlström (KD) 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) 072-731 48 87
Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59

Från vänster: Gert Ohlsson (L), Stina Höök (M), Ola Johansson (C), Marianne Utterdahl (SiV), Elisabeth Kihlström (KD) & Jesper Johansson (MP)

 

Värmlandssamverkan vill öka patientens inflytande

Psykisk hälsa är ett prioriterat område i landstingets flerårsplan och en nollvision har antagits mot självmord. Värmlandssamverkan vill nu ta ytterligare steg för att öka patientens inflytande och utreda möjligheten att införa självinläggning för patienter med psykiatrisk sjukdom.

Landstinget i Värmland jobbar för trygga medborgare, nöjda patienter, hög kvalitet och en vård utan köer. Andra landsting som provat självinläggning för patienter inom psykiatrin har fått flera positiva effekter. Genom att ha möjligheten att få lägga in sig själv när man börjar må dåligt istället för att behöva vänta tills läget är akut har psykoser kunnat brytas i tid. Patienter är lugnare, tryggare,inläggningarna har blivit färre, vårdtiden kortare och nöjdheten har ökat. Tryggheten har ökat, relationer mellan patienter och personal har förbättrats, självskadebeteende har minskat liksom antalet tvångsåtgärder mot dessa patienter.

BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå) som idag utvecklas inom landstinget i Värmland, står i god relation till detta. Medicinska prioriteringar i kombination med patientens rättighet till inflytande i planeringen av sin egen vård samverkar för att skapa bästa effektiva omhändertagandenivå.

Värmlandssamverkan kommer därför att föreslå landstingsstyrelsen den 25 april att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att införa självinläggning för patienter med psykiatrisk sjukdom.

Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (L)

 

 

Värmland föreslås utvecklas till en smart region

Runt om i världen arbetas det intensivt med att utveckla smarta städer. Stockholm har satt upp en vision om att staden ska bli världens smartaste stad. I andra städer och från statens sida pågår olika utvecklingsarbeten med fokus på smarta städer. Men det är inte bara städer som behöver bli smarta. Det finns mycket goda skäl att också prata om och utveckla en smart landsbygd. Möjligheterna att bo, arbeta och besöka landsbygden ökar dramatiskt genom att på ett smart sätt använda digitaliseringens alla möjligheter. Därför föreslår Värmlandssamverkan i en motion till regionfullmäktige som sammanträder i morgon den 8/12 att Värmland ska utvecklas till en smart region, med både smarta städer och en smart landsbygd.

Med begreppet smarta städer avses digitalisering av städer och ses som en lösning på den snabba urbaniseringens många utmaningar. Samhällstjänster inom allt från smarta transporter och smarta elnät till digital medborgardialog och delningsekonomi är exempel inom begreppet smarta städer. Kort sagt handlar det om att med stöd av digitala system och digitalt förhållningssätt koppla ihop människor för att nyttja våra resurser smartare.

Genom att enbart fokusera på smarta städer riskeras landet att dras isär och att det skapa en ännu större skillnad mellan stad och landsbygd. Att utnyttja våra transportsystem på landsbygden på ett smartare sätt och dela på tjänster och resurser knyter istället ihop landet och staden.

”I Värmland måste vi mer konkret jobba med hur vi minskar skillnaderna i att bo och verka mellan stad och landsbygd. Det är ett viktigt regionalt uppdrag som vi i Värmlandssamverkan kommer att fortsätta driva”, säger Stina Höök Regionråd (M).

Värmland har alla förutsättningar att genom klok samverkan bli en smart region. Ingen aktör genomför detta ensam. Vi behöver samarbeta både mellan offentliga aktörer, såväl som mellan näringsliv och det offentliga.

Värmlandssamverkan
Stina Höök (M), 073-083 21 17
Ola Persson (C) 070-672 50 27
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gösta Frödin (FP)
Marianne Utterdahl (SIV)

Värmlandssamverkan vill öka takten i jämlikhetsarbetet

Pressmeddelande

Värmlandssamverkan vill öka takten i landstingets jämlikhetsarbete. Syftet är att åstadkomma en jämlik hälsa och vård i Landstinget i Värmland genom  ökad kunskap och tydlig uppföljning samt genom att påskynda arbetet med respektfulla möten för alla enligt landstingets kvalitetsmål.

I  juni 2016 blev landstingsfullmäktige uppmärksammade på att nationell och internationell forskning visar att HBTQ-personer generellt har en sämre hälsa jämfört med övrig befolkning. Det lyftes fram att det inom detta område saknas kunskap för en god och trygg vård med ett gott bemötande i landstinget i Värmland.

I landstingets handlingsplan gällande jämlik/jämställd hälsa som gäller till och med 2018 behandlas ”jämställdhet” många gånger. ”Jämlikhet” berörs i mer begränsad omfattning. HBTQ omnämns ej specifikt. I landstingets handlingsplan lyfts också området ”våld i nära relationer” fram utifrån att både kvinnor och män kan vara utsatta.

Värmlandssamverkan vill nu ta ett helhetsgrepp på jämlikhetsarbetet. Därför vill vi i detta arbete inkludera alla grupper utifrån diskrimineringslagens definitioner såsom barn och äldre, etnicitet, religion, sexualitet och personer med funktionsnedsättningar. Vi vill öka takten i utvecklingen av landstingets jämlikhetsarbete.

Värmlandssamverkan föreslår landstingsstyrelsen att besluta att uppdra till landstingsdirektören att följa upp handlingsplanen avseende implementering och genomförande.

Vi föreslår vidare att en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp tillsätts för att utveckla landstingets arbete med jämlikhet. Fokus på utveckling av handlingsplanen utifrån ökat fokus på jämlik hälsa och vård. Arbetet ska omfatta våld i nära relationer, barn och äldre, etnicitet, religion, sexualitet och personer med funktionsnedsättningar, HBTQ-frågor samt de förbättringsområden som gruppen identifierar.

Definitioner:

Jämställdhet: En grundläggande rättighet – ingen människa ska få sämre livsvillkor på grund av sitt kön. Men jämställdhet är också en fråga om samhällelig effektivitet och kvalitet i verksamheter (SKL, Jämställdhet ISBN 978-91-7585-413-7)

Jämlik hälsa: hur fördelningen av hälsan i befolkningen påverkas av olika faktorer såsom hälso- och sjukvård – och andra faktorer i samhället.

Jämlik vård: hur vårdtjänsterna utformas, så att det blir likvärdiga villkor för alla. HBTQ: är paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera (som avviker från normen) uttryck och identiteter.

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) 070-662 91 93
Jane Larsson (C) 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) 072-254 55 71
Elisabeth Kihlström (KD) 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) 072-731 48 87

 

Värmlandssamverkan lyckades inte rädda tågstationerna

 

Värmlandssamverkans förslag, som skulle hindra Värmlandstrafik från att lägga ner nio tågstationer 2017, röstades ner av socialdemokraterna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd idag. Värmlandssamverkans förslag innebar att inga fler tågstationer skulle få läggas ner utan att först utreda och redovisa viktiga faktorer som tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid, möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer, tillgången till annan kollektivtrafik på den berörda orten (som bussar) och kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet totalt sett längs den aktuella banan.

Ledamöterna från Värmlandssamverkan reserverade sig mot avslagsbeslutet i kollektivtrafiknämnden. De är besvikna över nämndens beslut:

– Det är obegripligt att socialdemokraterna vill låta Värmlandstrafik forcera fram nedläggningarna när vi inte ens vet om det ger några tidsvinster de närmaste åren, säger Jesper Johansson (MP).

– I det gamla nedläggningsbeslutet från 2012 stod det att nedläggningar skulle ske först när man såg att det ger tidsvinster för andra resenärer, men nu lägger man ner stationer ändå, säger Börje Wahlund (M).

– Tycker socialdemokraterna det är ett självändamål att försämra för landsbygden? undrar Britt-Marie Rylander (KD).

– Det är inte heller utrett om man kan ersätta nedlagda stationer med utökad busstrafik, och vad det i så fall kostar. Det enda som är tydligt på den punkten är att Värmlandstrafik inte har någon ambition att ersätta nedlagda tågstationer med bättre bussförbindelser, påpekar Jesper Johansson (MP).

– De som bor längs järnvägslinjerna får väldigt mycket längre till närmaste hållplats än de som bor i andra stråk där man har stomlinjer med busstrafik, förklarar Erik A Eriksson (C).

– Tidigare i år var hela nämnden överens om att det borde stå i trafikförsörjningsprogrammet att vi inte ska lägga ner fler tågstationer utan att först göra en allsidig utredning av olika aspekter. Det är synd att inte socialdemokraterna ville stå fast vid detta nu, säger Irene von Dolwitz (SiV).

 Värmlandssamverkan

Jesper Johansson (MP), vice ordförande 073-035 90 52
Börje Wahlund (M), ledamot 070-693 50 38
Erik A Eriksson (C), ledamot 070-580 24 14
Irene von Dolwitz (SiV), ersättare 070-775 52 65
Britt-Marie Rylander (KD), ersättare 070-608 49 07

 

Flera partier vill stoppa nedläggningarna av tågstationer

Värmlandssamverkan, som består av M, C, SiV, MP, KD och L, lade idag fram ett förslag om att kollektivtrafiknämnden ska hindra Värmlandstrafik från att lägga ner fler tågstationer utan att först göra en allsidig utredning och redovisning av för- och nackdelar med detta.

Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland skulle kunna stoppa nedläggningen genom att besluta om så kallad trafikplikt. Förslaget ska nu beredas, och beslut i ärendet ska fattas vid nästa nämndsammanträde den 22 juni.

Förslaget till trafikplikt syftar till att ingen av stationerna ska läggas ner eller upphöra att trafikeras utan det först genomförs en allsidig utredning och redovisning i enlighet med förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram som fastställdes i kollektivtrafiknämnden 2016-03- 23.

Hela nämnden var då enig om följande text:
”Vid utveckling/förändring av utbudet av stationer och hållplatser i tågtrafiken ska följande faktorer redovisas och beaktas:
• Förväntade förändringar i resandet
• Tidsåtgången för att stanna och effekten på total restid i olika reserelationer
• Möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer
• Tillgången till alternativ kollektivtrafikförsörjning på orten
• Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet
• Geografisk tillgänglighet på den aktuella banan/linjen.”
Värmlandssamverkan
Jesper Johansson (MP), vice ordförande (0730-35 90 52)
Börje Wahlund (M), ledamot
Erik A Eriksson (C), ledamot
Marianne Åhman (L), ledamot
Irene von Dolwitz (SiV), ersättare
Britt-Marie Rylander (KD), ersättare

Värmlandssamverkan tydliggör utvecklingsplanens inriktning     

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsplan som tagits fram i landstinget i Värmland skall vara ett redskap för att skapa framtidens vård och är framtagen ur ett befolknings- och behovsperspektiv.

Planen innehåller en kartbild som syftade till att visa hur vårdbehoven ser ut 2030 utifrån olika vårdnivåer, utan att ange antal byggnader etc. för vården. Kartbilden har varit svårtolkad. Målet med utvecklingsplanen är att skapa fler – inte färre – ingångar till vården, fler flexibla och moderna vårdnivåer och arbetssätt, stärka tillgängligheten till nära vård med hög kvalitet i hela länet.

 

Utifrån Värmlandssamverkans initiativ beslutade därför landstingsstyrelsen idag att uppdra åt landstingsdirektören att förtydliga kommunikation och information av utvecklingsplanen.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M), ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C), ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP), landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L), ordförande i Folkhälso- och tandvårsutskottet, 072-731 48 87

 

Oenighet om tågstationerna igen – MP och C reserverade sig i Värmlandstrafiks styrelse

Värmlandstrafiks styrelse beslöt idag att från och med 2017 ska inga tåg stanna på stationerna Trångstad, Öjervik, Lene, Brunsberg, Ottebol, Lerot och Ås, samt att stationerna Rottneros och Kolsnäs bara ska trafikeras i sommartidtabellen. Styrelseledamöterna Monika Bubholz (MP) och Henrik Lander (C) reserverade sig mot beslutet.

-Förslaget innebär att möjligheterna för människor som bor på landet att välja kollektivtrafiken försämras – särskilt när det ändå inte tycks ge några tidsvinster för dem som åker mellan de större orterna. Och miljöaspekten är också viktig. Om tågstationerna läggs ner tvingas människor åka längre med bil för att komma till en station – eller så tar man bilen hela vägen istället, säger Monika Bubholz.

– Det är även en ekonomisk fråga. Det är stor risk att antalet resande minskar om nio stationer läggs ned, och då minskar bolagets intäkter. Dessutom, om det behövs ny busstrafik som ersättning för indragna tågstationer så blir det extra kostnad, fortsätter Monika Bubholz.

– Det ger inte heller möjlighet att dra ned på antalet tågset från nuvarande 5 till 3, som också har varit ett bärande argument i diskussionen kring stationsstrukturen, tillägger Henrik Lander.

Ersättare i Värmlandstrafiks styrelse från Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna höll med reservationen om att inte lägga ned de nio stationerna.

Ytterligare information

Monika Bubholz (MP), ledamot i Värmlandstrafiks styrelse, 072-229 25 47
Henrik Lander (C), ledamot i Värmlandstrafiks styrelse, 070-557 30 61
Ingegerd Welin Fogelberg (SiV), ersättare i Värmlandstrafiks styrelse, 073-372 83 13
Kenth Carlsson (KD), ersättare i Värmlandstrafiks styrelse, 070-382 35 33

Kan vi ha förtroende för revisionen?

PRESSMEDDELANDE 25 november 2015

När revisionen hade ordet på landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 november 2015 fick ledamöterna förvånande nog höra en betraktelse över det politiska läget. Värmlandssamverkan uppfattade inlägget som synpunkter på hur de olika partierna förväntades agera politiskt i landstingsfullmäktige samt hur partierna borde agera tillsammans.

Revisorerna är fullmäktiges organ och är valda att granska styrelsen och eventuella nämnder samt pröva ansvaret i dessa. Fullmäktige avgör ansvarsfrågan utifrån revisorernas granskning. De förtroendevalda revisorerna har rätt att yttra sig i fullmäktige och där berätta om pågående och utförda granskningar. Det ankommer inte på revisionen att granska fullmäktige eller att ha synpunkter på partiernas samarbeten. Värmlandssamverkan uppfattade inte inlägget under gårdagens fullmäktige från revisionen som partipolitiskt neutralt eller oberoende.

Enligt god revisionssed ska revisionen inte utöva partipolitik i sin granskning utan agera oberoende, opartiska och sakliga.  Det är därför mycket viktigt att fullmäktige har förtroende för att revisorerna utför sitt uppdrag oberoende och utan partipolitiska förtecken.

Värmlandssamverkans ledamöter i Landstingsfullmäktige

Presskontakt
Malin Berglund (M) Ordf. demokratiberedningen 073-832 58 47

Från jord till bord – bred livsmedelsstrategi för Värmland föreslås

PRESSMEDDELANDE

Hur vi lever vårt liv påverkar vår hälsa. Den mat vi äter är en del av vår livsstil. Diskussionen om mat har blivit allt intensivare de senaste åren. Det handlar både om hur och var maten produceras och om vilken mat vi äter. Maten har en mycket stor betydelse för folkhälsan. Därför föreslår Värmlandssamverkan i en motion på regionfullmäktige imorgon att det ska arbetas fram en livsmedelsstrategi med brett perspektiv i Värmland.

Värmland har en relativt stor livsmedelsproduktion, men potentialen är betydligt större. Det handlar om hela kedjan från jord till bord där detta också har en stor betydelse för den allt mer betydelsefulla besöksnäringen. Turister vill se öppna landskap och kunna ta del av värmländska matupplevelser av hög klass.

För att få kraft i utvecklingen så behöver Värmland en strategi där folkhälsofrågor, hållbar utveckling, lokal och regional näringsutveckling kring mat hänger samman. Inspiration till förslaget från Värmlandssamverkan har hämtats från Västra Götaland där detta redan finns.

”Frågan om mat ur ett brett perspektiv är en viktig regional utvecklingsfråga för Värmland. Inte minst ur ett landsbygdsperspektiv” säger Stina Höök, Regionråd (M).

Värmlandssamverkan anser i en motion att det ska tas fram en liknande strategi som Region Västra Götaland har och föreslår det på regionfullmäktige i morgon.

Värmlandssamverkan
Stina Höök (M), 073-083 21 17
Ola Persson (C) 070-672 50 27
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gösta Frödin (FP)
Marianne Utterdahl (SIV)

Utveckling är vägen för att möta framtidens vårdbehov

Pressmeddelande

Vi förstår att allmänhet och personal blir oroliga, besvikna och frustrerade över dagens mediabild av landstinget i Värmlands åtgärdsplaner för att anpassa verksamheterna till den ekonomiska ramen. Vi inser också att oppositionen använder den uppkomna situationen för att ta politiska poäng.

Vi blir kritiserade för att vi inte skulle förstå eller ta ansvar för allvaret i situationen. Sanningen är att vi uppfattar situationen som ännu mer allvarlig än oppositionen tycks göra. De förefaller uppfatta att ett stopp för utvecklingsarbete skulle skapa de resultat som krävs. Det är uppenbart för hela vårdsverige att en fortsatt leverans av vård utifrån samma arbetssätt som idag, blir ohållbar i framtiden.

Detta är anledningen till att många landsting i Sverige står inför stora förändringsbehov. Vissa väljer att använda sig av traditionella nedskärningsåtgärder. Det finner vi som en orimlig väg att gå.

Vi väljer utveckling. Därför har vi tagit fram en utvecklingsplan som utgår från befolkningens behov, med fokus på närhet, kontinuitet, trygghet och kvalitet. Med fokus på förbättringar och patientsäkerhet. Arbetsmiljön skall vara attraktiv och löner konkurrenskraftiga.

Många förbättringsarbeten pågår som syftar till ökad kvalitet och effektivitet samt en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi följer noga utvecklingen och kan konstatera att förbättringarna och därmed kostnadsutvecklingen vänder i rätt riktning, men i alltför långsam takt. Vi ser att kostnaderna för vården tenderar att öka snabbt om man inte utvecklar modernare arbetssätt och smidigare vårdprocesser.

Landstinget måste alltså genomföra omställningar för att anpassa kostnaderna till de intäkter som finns tillgängliga – men samtidigt måste verksamheten fortsätta att utvecklas för att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Anpassningen skall därför göras på ett genomtänkt sätt så att det inte drabbar patienterna eller leder till onödiga merkostnader längre fram. Vi har fullt förtroende för tjänstemannaledningen och medarbetarnas medverkan i denna utveckling.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård, anpassad till värmlänningarnas behov.

Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Marianne Utterdahl (SIV)
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (FP)

Nollvision för självmord i Värmland

Pressmeddelande

Under 2014 valde 37 personer från Värmland att ta sitt liv. Det är 37 för många. Värmlandssamverkan lägger därför förslag om att Landstinget i Värmland ska ta fram en nollvision för självmord.

Trots att psykisk hälsa varit ett prioriterat område har vi inte nått de resultat vi önskat vare sig när det gäller ohälsa eller självmord. – Att blunda för självmord gör inte att de upphör utan vi måste lyfta upp frågan på agendan och vårt engagemang för psykisk livräddning måste stärkas, säger Gert Ohlsson (FP) ordförande i folkhälso- och tandvårdsutskottet.

Den ideella organisationen Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. I Miami har de på 15 år fått ner antalet självmord bland unga under 20 år med nästan 90 procent genom att vända på perspektiven från ökad psykisk hälsa till noll självmord. – Dessa erfarenheter visar att man bättre kommer åt såväl självmord som en förbättrad psykiatrisk vård och därmed bättre psykisk hälsa, säger Marianne Utterdahl (SiV) ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

Värmlandssamverkan föreslår att landstingsstyrelsen tar beslut om att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en nollvision för självmord i Värmland och redovisa det till landstingsstyrelsen i december.

Länk till Suicide Zero http://suicidezero.se

Länk till inslag om ”Inga självmord i Miami” https://www.youtube.com/watch?v=XH-5is2KiFA

Kontakt
Gert Ohlsson (FP), 072-731 48 87
Marianne Utterdahl (SIV), 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M), 070-662 91 93
Jane Larsson (C), 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP), 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), 070-550 56 65

Varje barn ska prioriteras inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Pressmeddelande

Självklart ska varenda familj ha information om de upphandlade resurserna som finns för att möta barnens behov. Vi förväntar oss att detta nu sker. Familjerna ska också ha information om att barn- och ungdomspsykiatrin är planerad utifrån en organisation och resursförstärkning enligt verksamhetens professionella planering. Utifrån det politiskt tydligt givna uppdraget att klara helheten för varje barn och familj, med en kvalitativ vård utan köer.

Problem som rapporterats handlar om att rekrytera till tjänsterna och ett intensivt arbete pågår för att få tillgång till den kompetens som krävs.

Det är viktigt att varje barn ska prioriteras utifrån medicinska behov, ges vård i rätt tid och på rätt nivå och vi för en kontinuerlig dialog med verksamhetsföreträdare. I denna dialog efterfrågar vi ständigt rapport om utvecklingen samt underlag för eventuella behov av ytterligare politiska beslut.

Marianne Utterdahl (SIV), 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M), 070-662 91 93
Jane Larsson (C), 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP), 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), 070-550 56 65
Gert Ohlsson (FP), 072-731 48 87

 

 

 

Vi fortsätter att ta ansvar trots motstånd

Efter dagens landstingsfullmäktige kan vi konstatera att Värmlandssamverkan och Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet har radikalt olika sätt att att se på ledning och styrning. Vi anser att en tydlig kvalitetsstyrning med respekt för medarbetare och befolkningens behov är ett ansvarsfullt sätt att leda. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har idag drivit igenom en återremiss av Flerårsplan 2016-2018 samt Landstingsplan och Budget 2016 och vill fortsätta utreda. Det innebär att verksamheterna inte skulle få förutsättningar för att planera sin verksamhet i tid inför 2016. Vi avser att fortsätta ta ansvar och den logiska följden blir därför ett extra landstingsfullmäktige. Värmlandssamverkan vill ge verksamheterna de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra förbättringsarbetet som påbörjats. Möjligheten att förändra budgeten utifrån ytterligare kunskaper finns fortfarande kvar inför fullmäktige i november precis som tidigare år.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återremitterade även ärendet med förändring av patientavgifter. Vår ambition i det ärendet var och är att bland annat förbättra för barn och unga och för personer med behov av hjälpmedel.

Vi behöver stödja verksamheterna i förbättringsarbetet, inte lamslå dem.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M), ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C), ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP), landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (FP), ordförande i Folkhälso- och tandvårsutskottet, 072-731 48 87

Värmlandssamverkan ser mycket allvarligt på anklagelserna om överdebiteringar hos Folktandvården

2015-05-27
Pressmeddelande

Med anledning av gårdagens avslöjande i Kalla Fakta kommer Värmlandssamverkan på Landstingsstyrelsen den 2 juni föreslå att landstingsdirektören får i uppdrag att snarast utreda frågan om det förekommit överdebiteringar gällande Folktandvården Värmland.

Gert Ohlsson (FP), 072-731 48 87
Fredrik Larsson (M), 070-662 91 93
Jane Larsson (C), 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP), 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), 070-550 56 65

Värmlandssamverkan fortsätter styra Landstinget i Värmland

 

 

 

 

 

2014-10-07
Pressmeddelande

Efter ingående förhandlingar mellan Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har partierna enats om att bilda minoritetsstyre i Landstinget i Värmland.

Förhandlingar har pågått och tre veckor efter valet är det klart. En bra grund i förhandlingarna har varit det goda samarbetet och sättet att lösa problem på under den gångna mandatperioden. Ytterligare fördelar i förhandlingarna har varit att vi sedan tidigare är överens om landstingsplan och budget för 2015. Vi är enade och målinriktade med en gemensam grund att stå på.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta för att värmlänningarna ska ha god tillgång till bra hälso- och sjukvård i hela Värmland. Den nya situationen innebär att det finns tre block i landstingsfullmäktige, Värmlandssamverkan är med 38 mandat det största blocket, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 36 blir näst största blocket samt Sverigedemokraterna med 7 mandat blir minst. Vi avser därför att fortsätta styra och ta ansvar för landstinget i Värmland.

Från vänster: Jesper Johansson MP, Gert Ohlsson FP, Elisabeth Kihlström KD, Jane Larsson C, Fredrik Larsson M och Marianne Utterdahl SiV

Här nedan följer Värmlandssamverkans politiska plattform

Hållbar regional utveckling – Ett mer demokratiskt Värmland
Landstingets sammansättning och beslutsfattande ska vara ett uttryck för folkviljan. Vår uppfattning är att politiska beslut på länsnivå skall behandlas av folkvalda politiker. Värmland ska därför bilda en fullvärdig regionkommun 2018 med ansvar för hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, folkhögskolor och kultur med mera.

Kvalitet och utveckling – Bättre hälsa i Värmland
Landstinget i Värmland tar ett aktivt ansvar för att utveckla hälso- och sjukvårdssektorn. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska förstärkas. Genom att sörja för en hälso- och sjukvård som håller en hög kvalitet och som ständigt utvecklas bidrar vi till att göra Värmland till en attraktiv region att verka och bo i.

Din hälso- och sjukvård
I Landstinget i Värmland ska vården ha patienternas perspektiv. Vården ska vara nära både geografiskt och personligt. För att lyckas med detta krävs bra ledarskap och att medarbetarna har möjlighet att arbeta med kvalitet. För oss går kvalitet och ekonomi hand o hand och är en förutsättning för en effektiv och patientsäker vård. God ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig grundförutsättning och alla uppdrag, prioriteringar och beslut ska tas med hänsyn till landstingets ekonomi.

Valfrihet och mångfald – Öka valfriheten inom Hälso och Sjukvård i Värmland
Genom att överlåta valet av utförare av hälso- och sjukvård till patienterna, sker ett vårdval som främst bygger på kvalitet och tillgänglighet. Valfrihetssystem kan byggas upp för många av landstingets verksamheter inom såväl vård och behandling som rehabilitering och förebyggande insatser.

Trygghet och säkerhet – Minska skador som kan uppkomma i vården
Vården i Värmland ska genomsyras av respektfulla möten. Alla människors lika och okränkbara värde oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, social situation, funktionsnedsättning eller bostadsort ska vara vägledande. Vården skall ha en helhetssyn på människan där fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov tillgodoses.

Tillgänglighet och närhet – Öka tillgängligheten till vården i Värmland
Alla skall erbjudas hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården och lättillgänglig information om de skilda verksamheterna som erbjuds av landstinget och andra vårdgivare. Vården måste vara tillgänglig via telefon, webben och personlig kontakt.

Medarbetare och ledarskap – Vara en attraktiv arbetsgivare
För att patienten ska få en trygg, effektiv och säker vård krävs att våra medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Framgångsfaktorer är en attraktiv arbetsplats, konkurrenskraftiga löner och utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna ska vara delaktiga i beslutsprocessen och kunna påverka verksamhetens utveckling och sin arbetsmiljö.               

Miljö och hållbarhet – Bättre värna om våra gemensamma resurser
Vi tar aktivt ansvar för att landstingets miljöarbete stärks, och att vi i Värmland värnar om de gemensamma resurserna lokalt och globalt. God miljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Vi lyfter särskilt fram kollektivtrafikens roll för länets hållbara utveckling. Värmland ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor.

Ekonomi och hushållning – landstinget ska arbeta för god ekonomisk hushållning
En välskött ekonomi är en förutsättning för välfärd. Landstinget i Värmland påverkas av det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med ekonomiplanering och hälsoekonomi, samtidigt som kontinuerliga uppföljningar och revideringar av budget och verksamhetsplan görs.

Fredrik Larsson (M), 0706-62 91 93
Jane Larsson (C), 0706-26 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), 0725-66 77 59
Jesper Johansson (MP), 0730-35 90 52
Elisabeth Kihlström (KD), 0705-50 56 65
Gert Ohlsson (FP), 0727-31 48 87

Förlossningsvård och rehabilitering

I samband med förlossning kan kvinnor drabbas av skador och enligt rapporter har dessa skador ökat i Sverige under de senaste åren. Enligt en avhandling från 2013, Sahlgrenska akademin i Göteborg, drabbas varannan kvinna som föder vaginalt av någon form av förlossningsskada. Det kan vara bäckenbottenskador som kan ge urininkontinens, avförningsläckage eller framfall. En skada som kan ge stora konsekvenser och påverkan på livskvaliteten är analsfinkterruptur.

I Värmland har vi en bra förlossningsvård. För att säkerställa att de kvinnor som eventuellt drabbas av förlossningskada får bra vård och rehabilitering vill vi ge landstingsdirektören i uppdrag att se över detta område. I detta ingår att se hur många det berör i Värmland samt säkerställa att det finns rehabiliteringsmöjligheter.

Värmlandssamverkan vill med detta initiativ skapa möjligheter för ett bättre liv för kvinnor med förlossningsskador för att skapa en jämlik vård i Värmland. Vi anser att det är en självklarhet att vi fortsätter att arbeta för att förebygga och minska risken för att kvinnor ska drabbas av förlossningsskador.

Ambulanshelikopter och fler vårdplatser i Värmland!

På dagens fullmäktige fattade vi beslut om att inrätta fler vårdplaster i Värmland. Vi tar rapporterna om vårdplatsbrist och stundtals långa väntetider på akuten på allvar. Återigen visade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att de är emot utvecklingen av vården i Värmland.

Fler vårdplatser kommer att minska överbeläggningarna på våra tre sjukhus. Risken för att patienter hamnar på avdelningar som inte har den specifika kompetens som patientens tillstånd kräver minskar. Idag är det inte ovanligt att patienter får vårdplats på annan vårdavdelning än den de egentligen skulle vara på. Sverige och Värmland lider av vårdplatsbrist och det kan i värsta fall leda till lidande och t o m dödsfall. Vi vill åtgärda vårdplatsbristen och börjar med att göra det i lokaler som landstinget själva äger. Vårdplatserna kommer ge trygghet för patienten som får vara kvar den tid som behövs för att få rätt behandling. I beslutet om mellanvårdsplatser ingår också beslut om att öppna en dialysmottagning i Arvika och att rehabiliteringsmöjligheter norr om Torsby ses över. En fortsatt dialog med kommunerna är en självklarhet.  Oppositionen lämnade vid sittande möte ett motförslag istället för vårt yrkande. Två av dessa yrkanden överensstämde med våra, och övriga utgick från förslag som inte i något fall står i kollision med förslaget om mellanvårdsplatser. Flertalet av deras är redan pågående utvecklingsarbeten och resten i linje med vår politik. Vi ser motförslaget som ett desperat försök att förhindra genomförandet av vår politik.

Ambulanshelikoptern är en förstärkning av akutsjukvården med möjlighet att ge avancerad vård vid livshotande tillstånd och dessutom snabb transport. Samverkansavtal med Dalarna, Västra Götaland och Norge är tecknat. Det innebär att Landstinget i Värmland ingår i ett område med gränslös utkallning av ambulanshelikopter. För patienten innebär det den ambulanshelikopter som är närmast gör insatsen.

Rätt vård på rätt plats i rätt tid stärker patientsäkerheten och bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen. Vi i Värmlandssamverkan tar vårt ansvar för att tillgodose behovet av vård och omsorg för våra invånare, därför vill vi införa fler vårdplatser och ge värmlänningarna tillgång till ambulanshelikopter.

Fredrik Larsson (M), ordförande i Landstingsstyrelsen, 0706-62 91 93
Jane Larsson (C), ordförande i Personalutskottet, 0706-26 24 56
Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 0725-66 77 59
Gert Ohlsson (FP), ordförande i Folkhälso- och tandvårsutskottet, 0727-31 48 87
Eva Hallström (MP), ordförande i Teknikutskottet, 0705-61 23 67
Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i Sjukhusutskottet, 0705-50 56 65

Angående sjuksköterskornas situation på akutmottagningen i Karlstad.

Med anledning av medias beskrivning av sjuksköterskornas situation på akutmottagningarna har vi gjort besök på akuten på centralsjuksuset i Karlstad. Vi tar ”larmrapporten” på största allvar och kom under vårt besök fram till följande:

–      Patienter i dubbla rader i korridoren på akuten har inte förekommit efter invigningen av de nya lokalerna 2012 och det finns heller inga avvikelserapporter på detta.

–      Urlastning av patienter sker i ytterst få fall utanför ambulanshallen och det finns inga avvikelserapporter att så skulle vara fallet.

–      Enligt statistik från akuten på centralsjukhuset i Karlstad händer det i väldigt få fall att patienter får stanna hela natten utan att ha träffat en läkare, inte heller här finns några avvikelserapporter. Fortsätt läsa ”Angående sjuksköterskornas situation på akutmottagningen i Karlstad.”

Inrätta specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor i Värmland

Injection Needle
Värmlandssamverkan tar initiativ för att starta projekt om att inrätta specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor. Det är viktigt att vi får till en långsiktig planering för rekrytering av specialistsjuksköterskor. Utbildningstjänster är ett bra sätt att sätta in resurser där vi har behov av specialistkompetens. Vi ser behov av detta inom flera verksamheter. Bland annat finns behov av att utbilda psykiatrisjuksköterkor, distriktssköterskor och operationssjuksköterskor. På sikt bör detta följa kompetensförsörjningsplanens identifierade behov. Vi måste förbättra villkoren för sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Därför vill vi ge landstingsdirektören i uppdrag att i projektform inrätta utbildningstjänster.

Arvika sjukhus ska finnas kvar!

arvika sjukhus_smal

 

 

 

 

 

I Värmlandssamverkan är vi helt eniga om att akutsjukhuset i Arvika ska finnas kvar. Sjukhuset är en viktig del av den värmländska hälso- och sjukvården. För att kunna ge patienterna så bra och säker vård som möjligt behöver förändringar ibland ske. Nu handlar det bland annat om vart behandlingar ska erbjudas för att vården ska vara så bra som möjligt. Landstingets utmaning är att ge vård med hög kvalitet, i rätt tid och till en rimlig kostnad. Detta ställer höga krav på landstingets medarbetare. En faktor som har stor påverkan på kvaliteten är antalet behandlingar.  Därför är arbetet med att organisera verksamheten avgörande. Fortsätt läsa ”Arvika sjukhus ska finnas kvar!”

Vi vill utveckla utbudet av rehabilitering i Värmland!

Vi vill ge patienterna fler valmöjligheter till behandlingar, för att patientens perspektiv och delaktighet ska genomsyra verksamheterna. Den behandling som passar en patient, kanske inte passar en annan. Inom all vård strävar vi efter att anpassa behandlingarna efter individens behov. Då måste vi ha flera olika terapiformer att erbjuda, eftersom människorna är olika och behoven kan variera under livets olika faser.

Behandlingstiderna blir allt kortare inom slutenvården. Gränssnittet mellan landstingets ansvar för rehabilitering, kommunalt ansvar för daglig verksamhet/social omsorg/socialpsykiatri och andra aktörers ansvar för rehabilitering medför en mångfald av möjligheter. Ur patientens perspektiv, jämlikhetssynpunkt samt ur ett samhällsekonomiskt och hälsoekonomiskt perspektiv är vikten av samordning av de befintliga resurserna stor. Fortsätt läsa ”Vi vill utveckla utbudet av rehabilitering i Värmland!”

Vi vill göra vården ännu närmre!

Grupp5_webbVärmlandssamverkan lägger ett politiskt initiativ i syfte att göra vården ännu närmre. Vi vill pröva möjligheten att i samarbete med kommunerna inrätta fler vårdplatser i Värmland. Den vård värmlänningarna behöver ofta ska finnas nära om möjligt. Tanken är att alla värmlänningar, oberoende av bostadsort ska erbjudas en nära och god sjukvård som prioriterar tillgänglighet och aktiv rehabilitering. Närsjukvården ska möta befolkningens vanligaste sjukvårdsbehov och tillgodose behoven för dem som behöver vård ofta och under längre perioder. Fortsätt läsa ”Vi vill göra vården ännu närmre!”

Förbättra tillgången till vård för barn och unga med psykisk ohälsa och/eller missbruk

Värmlandssamverkan lägger ett politiskt initiativ i syfte att förbättra tillgången till vård för barn och unga med psykisk ohälsa och/eller missbruk – första linjens vård.

I december 2012 ordnades en länsgemensam konferens av Landstinget i Värmland ”Mobilisering barn och unga med droger missbruk” i Karlstad. Där tydliggjordes det att det fanns ett stor behov av en förstärkt vård för barn och unga med missbruksproblem och psykisk ohälsa. Vid den välbesökta konferensen deltog representanter från brukarföreningar, polisen, tullen, kommunernas socialtjänst och skolor, medarbetare från Division psykiatri, MAVA (Medicinsk Akutvårdsavdelning) samt politiska företrädare. Fortsätt läsa ”Förbättra tillgången till vård för barn och unga med psykisk ohälsa och/eller missbruk”

Utveckla ambulanssjukvården i Värmland

Politiskt initiativ från majoriteten

I landstingets flerårsplan framgår att landstinget ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Senaste tidens offentliga samtal om förändringar av ambulansorganisationen i Värmland har präglats av oro hos delar av befolkningen. För oss förtroendevalda är det viktigt att lyssna och respektera människors upplevelser av sin situation.

Förslaget som idag diskuteras utgår från de förutsättningar som det nuvarande uppdraget ger ambulansverksamheterna, vi menar att förslaget är genomförbart och genomtänkt, det bygger på stor kunskap och erfarenhet hos ambulanssjukvårdens ledning. Det innehåller också en viktig satsning på patientsäkerheten och arbetsmiljön genom den arbetstidsförändring och utökning av personal som genomförs. Detta är en fråga som Vårdförbundet har drivit hårt och vi delar uppfattningen att patientsäkerheten ska gå först. Vi anser dock att uppdraget till ambulansverksamheten bör förändras. Fortsätt läsa ”Utveckla ambulanssjukvården i Värmland”

Vi har stoppat miljonrullningen!

Igår kunde vi läsa och höra i media om att socialdemokraterna vill ”stoppa miljonrullningen”, men kommer inte med några som helst konkreta förslag hur de ska göra detta. I sitt pressmeddelande gick de bland annat ut med att de har protesterat mot köpet av operationsroboten 2012 vilket är helt i motsats till deras egen protokollsanteckning från landstingsstyrelsen den 11 oktober 2011. Där kan man läsa att oppositionen är positiva till att landstinget i Värmland investerar i ny teknik som kan förbättra patientsäkerheten och effektivisera vården. Vi var mycket glada för att kunna göra en sådan investering i en bred politisk enighet. Att Vänsterkartellen nu försöker slingra sig undan är beklagligt. Det bästa sättet att spara pengar är att satsa på en hög kvalitet i vården. Fortsätt läsa ”Vi har stoppat miljonrullningen!”

Landstinget inrättar en referensgrupp för barn och ungdomar

Pressmeddelande 2013-02-04

Landstingsfullmäktige antog 2009 ”FN:s konvention om barnets rättigheter – handlingsplan för Landstinget i Värmland 2010 – 2013”.

Nu är det hög tid att vi genomför delmål 4 i den handlingsplanen där det står följande:

”Barn och unga ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som direkt eller indirekt berör dem.

  1. Utforma modeller för medinflytande och delaktighet i frågor där barn och unga kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.
  2. Utforma webbsida, ungdomspanel som är riktad till barn och ungdomar
  3. Följa upp effekterna av medinflytande
  4. Arbeta fram former för att i journalsystem markera sjukvårdsrädsla.”

Deltagare ska vara barn och ungdomar från Värmlands tätorter och landsbygd. Naturligtvis ska vi även inbjuda barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Fortsätt läsa ”Landstinget inrättar en referensgrupp för barn och ungdomar”

Den 1 oktober börjar egen vårdbegäran att gälla

Pressmeddelande

Att öppna upp sjukvården ännu mer för värmlänningarna är eb högt prioriterad fråga för Värmlandssamverkan. Vårt förslag om att ta bort remisstvånget till specialistmottagningarna blir nu verklighet genom att landstinget inför ”egen vårdbegcäran”.

Läs hela pressmeddelandet här