Utöka uppdraget till Friskvården i Värmland

Friskvårdens i Värmland uppdrag är idag är att hjälpa värmlänningarna med fysisk aktivitet, kost och motivation. I uppdraget ingår inte hjälp med alkohol och tobak. Det vill Värmlandssamverkan ändra på och lägger därför ett politiskt initiativ om att utöka uppdraget.

Friskvården i Värmland har idag tre uppdrag: mat, motion och motivation. Kostråden följer de nationella riktlinjerna som finns. Fysisk aktivitet anpassas efter patientens möjligheter tillsammans med hälsosamtal och all personal har utbildats i motiverande samtal. Friskvården tar också emot många FaR (Fysik aktivitet på Recept).

Det som saknas idag är arbetet med att minska användningen av alkohol och tobak. Det vill vi i Värmlandssamverkan ändra på, säger Gert Ohlsson (L), ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet.

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, omfattande fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak. I undersökningen ”Liv och hälsa 2017” om den självskattade hälsan uppgav 8 procent av värmlänningarna (18-84 år) att de är dagligrökare. Och 66 procent av dessa uppgav att de ville sluta röka. 11 procent uppgav att de hade riskbruk av alkohol. Och 11 procent av dessa ville minska sin alkoholkonsumtion.

Med anledning av detta kommer Värmlandssamverkan föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda ett utökat uppdrag till Friskvården i Värmland omfattande alkohol och tobak.

Värmlandssamverkan
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65

Stärk barnens rättigheter i vården

Pressmeddelande 19 mars 2018

När barnens rättigheter tas tillvara så främjas folkhälsa och tillväxt i Värmland för framtiden. Med anledning av detta lägger Värmlandssamverkan ett initiativ om att stärka barnens rättigheter i vården.

Värmlandssamverkan tycker att organisationer behöver vara medvetna, från högsta beslutsfattare till den operativa verksamheten för att ta tillvara barnens rättigheter fullt ut. Och att detta också är en viktig folkhälsofråga. Landstinget i Värmland utgör modell-län tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Att öka kunskapen kring barnrättsfrågorna är en viktig del av landstingets Folkhälsostrategi.

Det är viktigt att den politisk ledning får en tydlig information om aktuella förutsättningar för att uppnå kraven i barnkonventionen. Med initiativet vill vi införa en modell enligt SKL:s ”Barnkonsekvensanalys” som ska användas vid beslutsfattande inom landstinget i Värmland och att tillförsäkra att behovet av den viktiga resursen Lekterapeut inom landstinget i Värmland tillgodoses, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

FN:s konvention om barnets rättigheter planeras bli svensk lag från och med 2020. Implementeringen av barnrätt i Värmland görs i samverkan mellan olika huvudmän och idéburna sektorn i länet. Många aktiviteter pågår, däribland utbildningar för såväl medarbetare, frivilligarbetare som politiker.

Att beakta behoven för barn som närstående och att se till att de blir lyssnade på, informerade, delaktiga och involverade i sin egen vård och behandling är viktiga delar i konventionen, säger Marianne Utterdahl (SiV) ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet.

 

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Barns och ungas möjligheter och rättigheter i vården behöver stärkas

Pressmeddelande 21 februari

Vid brister i vården är det barnen och deras familjer som är förlorarna. Detta kan bli förödande för barnen och ungdomarna och medföra stora problem i vardagen. Att tidigt anpassad och samordnad vård och stöd är viktigt för att undvika onödig ohälsa och framtida utanförskap. Det tycker Värmlandssamverkan som nu lägger ett politiskt initiativ om detta.

Område barn och unga har under flera år varit ett prioriterat område i landstinget i Värmland, och i Värmland. Flera åtgärder, nya verksamheter, förstärkningar och utvecklingsarbeten har pågått och pågår för att nå hög tillgänglighet och medicinsk kvalitet. Detta har skett och sker såväl inom landstinget som i god samverkan med andra huvudmän. Vårdkedjan har utvecklats och nya verksamheter har startat. Tydliga samverkansavtal, länsöverenskommelser, vårdgivardirektiv och även lagstiftningar anger tydligt hur vården skall genomföras.

-Trots detta vittnar fortfarande patienter, närstående och verksamhetsföreträdare om hur barn och unga bollas mellan olika vårdgivare, säger Marianne Utterdahl (SiV), ordförande i primärvårds- och psykiatriutskottet. Ett kvarvarande glapp mellan huvudmännens verksamheter, såsom elevhälsa, socialtjänst, specialistvård och första linjen finns. Länk med rätt mandat mellan huvudmännen saknas i dagsläget vilket medför att barn, unga och dess familjer i allt för många fall bollas mellan ansvarsområden. Första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa saknar också läkare, vilket bland annat medför svårighet att få nödvändiga intyg eller medicinska bedömningar.

– Vid medborgardialoger genomförda med ungdomar i Värmland framkom också behov om någonstans att vända sig kvällar, nätter och helger. Ångest, depression och annan psykisk ohälsa följer inte kontorstid. Många vittnar om att det kan vara av avgörande betydelse att få en personlig kontakt när man som ung väljer att be om hjälp, säger Marianne Utterdahl (SiV).

Detta behöver åtgärdas snarast och Värmlandssamverkan kommer därför i eftermiddag att föreslå landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag

att säkerställa att tillräckliga insatser görs för barn som riskerar att falla mellan stolarna och att SIP, samordnad individuell plan genomförs enligt behoven

att utreda vilka ytterligare insatser som behövs för att säkerställa att barnens rättigheter tas till vara 

att utreda möjligheten för att utveckla en kontaktväg utanför skol/kontorstid, där barn och unga vid behov kan få en personlig kontakt.

att säkerställa att barn och unga samt deras familjer i första linjen vid behov kan få tillgång till läkare.

Här kan du läsa initiativet i sin helhet

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Permanenta specialistutbildningstjänster med start hösten 2018

Förbättrade villkor för medarbetare som vill specialistutbilda sig. Det vill Värmlandssamverkan som idag lägger ett politiskt initiativ om att permanenta projektet med specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor och samtidigt inrätta specialistutbildningstjänster för andra yrkeskategorier i Landstinget i Värmland.

Landstinget i Värmland behöver ha en bra planering för att tillgodose behovet av specialistutbildad personal även i framtiden säger Elisabeth Kihlström (KD), ordförande i Sjukhusutskottet.

Värmlandssamverkan tog 2014 initiativ för att i projektform inrätta specialistutbildningstjänster för sjuksköterskor. Projektet startade hösten 2015 och totalt har 39 sjuksköterskor påbörjat sin specialistutbildning i detta projekt, av dem är 12 klara med sin specialistutbildning. Genom att de arbetar på avdelningen under utbildningen introduceras de på ett lugnt sätt in i medarbetargruppen, får god kännedom om vården, rutiner och lokaler. Behovet av introduktion i samband med att de ska börja arbeta som specialistsjuksköterska minskar avsevärt.

Responsen har varit mycket positiv från både medarbetare och chefer. Nu vill vi ta nästa steg att inrätta dessa specialistutbildningstjänster permanent säger Jane Larsson (C), ordförande i personalutskottet.

Värmlandssamverkan
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65
Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

10 miljoner extra i arbetet mot vård utan köer

Idag i landstingsstyrelsen föreslår Värmlandssamverkan att 10 miljoner kronor av styrelsens medel till förfogande avsätts till arbetet med att åstadkomma en vård utan köer.

Värmlandssamverkan har arbetat med stort fokus på kvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är därför glädjande att se hur utvecklingsarbetet i landstinget i Värmland nu ger resultat. Värmlandssamverkan konstaterar att 2017 kommer visa ett bra ekonomiskt resultat. Det ger landstingsstyrelsen möjlighet att avsätta pengar till specifika åtgärder. Under året har styrelsen fått rapporter om att tillgänglighetsmålen inte nås fullt ut. Därför föreslår Värmlandssamverkan landstingsstyrelsen att avsätta 10 miljoner kronor extra till det pågående arbetet med att åstadkomma en vård utan köer. Landstingsdirektören ska återkomma med åtgärder till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 oktober.

Värmlandssamverkan
Fredrik Larsson (M) ordförande i Landstingsstyrelsen, 070-662 91 93 Jane Larsson (C) ordförande i Personalutskottet, 070-626 24 56
Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet, 072-566 77 59
Jesper Johansson (MP) landstingsråd 073-035 90 52
Elisabeth Kihlström (KD) ordförande i Sjukhusutskottet, 070-550 56 65 Gert Ohlsson (L) ordförande i Folkhälso- och tandvårdsutskottet, 072-731 48 87

Värmlandssamverkan vill förbättrad tillgång till tågtrafik för landsbygd och småorter

Pressmeddelande

Utred var det är lämpligt att ha tågstationer utöver de som finns och används idag! Det föreslår de sex partierna i Värmlandssamverkan – M, C, SIV, MP, KD och L – i en gemensam motion till Region Värmlands fullmäktige. De vill utreda möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, orter som nyligen haft tågstationer, och kanske ytterligare någon ort.

I flera år har det varit livlig diskussion om var tågen ska stanna. Partierna i Värmlandssamverkan menar att landsbygdsborna måste få bättre tillgång till kollektivtrafik. Idag är tillgången bäst för dem som bor nära de stomlinjer som trafikeras med buss, medan tillgången är mycket sämre i de stråk som trafikeras med tåg. För många som bor i stråken längs järnvägarna är det för långt till närmaste station för att tåget ska vara ett praktiskt alternativ.

I motionen skriver vi också att hållbar tillväxt och goda kommunikationer är något som ska omfatta hela Värmland. Möjligheten att kunna bo på landet och samtidigt ha bra kollektivtrafik är en viktig tillgång för att locka människor att bosätta sig i Värmland och på den värmländska landsbygden.

Möjligheterna att ha fler tågstationer måste belysas utifrån många viktiga aspekter, bland annat tidsåtgången för att stanna, effekten på total restid mellan olika platser, och möjligheten att ha skilda stoppmönster för olika turer anser Värmlandssamverkan.

Värmlandssamverkan Region Värmland
Stina Höök (M) 070-273 70 50
Ola Persson (C) 070-672 50 27
Jesper Johansson (MP) 072-254 55 71
Elisabeth Kihlström (KD) 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) 072-731 48 87
Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59

Från vänster: Gert Ohlsson (L), Stina Höök (M), Ola Johansson (C), Marianne Utterdahl (SiV), Elisabeth Kihlström (KD) & Jesper Johansson (MP)

 

Värmlandssamverkan vill öka patientens inflytande

Psykisk hälsa är ett prioriterat område i landstingets flerårsplan och en nollvision har antagits mot självmord. Värmlandssamverkan vill nu ta ytterligare steg för att öka patientens inflytande och utreda möjligheten att införa självinläggning för patienter med psykiatrisk sjukdom.

Landstinget i Värmland jobbar för trygga medborgare, nöjda patienter, hög kvalitet och en vård utan köer. Andra landsting som provat självinläggning för patienter inom psykiatrin har fått flera positiva effekter. Genom att ha möjligheten att få lägga in sig själv när man börjar må dåligt istället för att behöva vänta tills läget är akut har psykoser kunnat brytas i tid. Patienter är lugnare, tryggare,inläggningarna har blivit färre, vårdtiden kortare och nöjdheten har ökat. Tryggheten har ökat, relationer mellan patienter och personal har förbättrats, självskadebeteende har minskat liksom antalet tvångsåtgärder mot dessa patienter.

BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå) som idag utvecklas inom landstinget i Värmland, står i god relation till detta. Medicinska prioriteringar i kombination med patientens rättighet till inflytande i planeringen av sin egen vård samverkar för att skapa bästa effektiva omhändertagandenivå.

Värmlandssamverkan kommer därför att föreslå landstingsstyrelsen den 25 april att landstingsdirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att införa självinläggning för patienter med psykiatrisk sjukdom.

Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Jesper Johansson (MP)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (L)

 

 

Värmlandssamverkan vill öka takten i jämlikhetsarbetet

Pressmeddelande

Värmlandssamverkan vill öka takten i landstingets jämlikhetsarbete. Syftet är att åstadkomma en jämlik hälsa och vård i Landstinget i Värmland genom  ökad kunskap och tydlig uppföljning samt genom att påskynda arbetet med respektfulla möten för alla enligt landstingets kvalitetsmål.

I  juni 2016 blev landstingsfullmäktige uppmärksammade på att nationell och internationell forskning visar att HBTQ-personer generellt har en sämre hälsa jämfört med övrig befolkning. Det lyftes fram att det inom detta område saknas kunskap för en god och trygg vård med ett gott bemötande i landstinget i Värmland.

I landstingets handlingsplan gällande jämlik/jämställd hälsa som gäller till och med 2018 behandlas ”jämställdhet” många gånger. ”Jämlikhet” berörs i mer begränsad omfattning. HBTQ omnämns ej specifikt. I landstingets handlingsplan lyfts också området ”våld i nära relationer” fram utifrån att både kvinnor och män kan vara utsatta.

Värmlandssamverkan vill nu ta ett helhetsgrepp på jämlikhetsarbetet. Därför vill vi i detta arbete inkludera alla grupper utifrån diskrimineringslagens definitioner såsom barn och äldre, etnicitet, religion, sexualitet och personer med funktionsnedsättningar. Vi vill öka takten i utvecklingen av landstingets jämlikhetsarbete.

Värmlandssamverkan föreslår landstingsstyrelsen att besluta att uppdra till landstingsdirektören att följa upp handlingsplanen avseende implementering och genomförande.

Vi föreslår vidare att en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp tillsätts för att utveckla landstingets arbete med jämlikhet. Fokus på utveckling av handlingsplanen utifrån ökat fokus på jämlik hälsa och vård. Arbetet ska omfatta våld i nära relationer, barn och äldre, etnicitet, religion, sexualitet och personer med funktionsnedsättningar, HBTQ-frågor samt de förbättringsområden som gruppen identifierar.

Definitioner:

Jämställdhet: En grundläggande rättighet – ingen människa ska få sämre livsvillkor på grund av sitt kön. Men jämställdhet är också en fråga om samhällelig effektivitet och kvalitet i verksamheter (SKL, Jämställdhet ISBN 978-91-7585-413-7)

Jämlik hälsa: hur fördelningen av hälsan i befolkningen påverkas av olika faktorer såsom hälso- och sjukvård – och andra faktorer i samhället.

Jämlik vård: hur vårdtjänsterna utformas, så att det blir likvärdiga villkor för alla. HBTQ: är paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera (som avviker från normen) uttryck och identiteter.

Värmlandssamverkan
Marianne Utterdahl (SIV) 072-566 77 59
Fredrik Larsson (M) 070-662 91 93
Jane Larsson (C) 070-626 24 56
Jesper Johansson (MP) 072-254 55 71
Elisabeth Kihlström (KD) 070-550 56 65
Gert Ohlsson (L) 072-731 48 87

 

Studentmottagning för vårdsökande invigd

I två dagar har vi haft glädjen att inviga Akademiska Vårdcentraler. Här sammanförs utbildning till studenter och personal med patientnära forskning och utveckling för att möta framtidens personcentrerade vård. Invigde gjorde Marianne Utterdahl, ordförande i primärvård och psykiatriutskottet.

2016_02_17 invigning AVC 2016_02_17 invigning AVC_diplom 2016_02_17_marianne inviger AVC_3

Snart öppnar framtidens operationshus

Fredag den 19 februari kl 13:15 invigs Värmlands nya operationshus.
Idag (10/2) fick pressen möjlighet att kika runt i lokalerna.

Här hittar ni ett reportage från VF.

glas entremålning barn

operation