Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan

Pressmeddelande 1 december 2017

Region Värmland beslöt utreda tågstationsfrågan Region Värmlands kollektivtrafiknämnd ska utreda var det är lämpligt att ha tågstationer i Värmland. Det beslöt Region Värmlands fullmäktige på fredagen efter en motion från Värmlandssamverkan. Utredningen ska omfatta möjligheten att öppna tågstationer i Björneborg, Skattkärr, Skåre, Edsvalla, Vålberg, Segmon, Slottsbron, och de orter som nyligen haft tågstationer.

– Vi vill att hela Värmland ska leva, säger regionråd Stina Höök (M). En tredjedel av länets invånare bor utanför kommuncentra. Kollektivtrafiken ska vara användbar för dem också. Möjligheten att kunna bo på landsbygden och samtidigt ha bra kollektivtrafik till staden är en tillgång som vi måste ta vara på, som kan få fler att vilja bo här i Värmland.

– Stationer och hållplatser är en strategiskt viktig fråga, säger Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.  I de stråk där det går tåg men inte bussar har många människor idag alldeles för långt till närmaste hållplats för att kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ. Genom att öppna fler tågstationer kan vi bidra till Värmlandsstrategins mål om ökade möjligheter att bo och arbeta i hela Värmland och målet att kollektivtrafiken ska öka sin andel av persontransporterna.

Utredningen ska redovisas senast i december 2018. Det beslutades även att det i fortsättningen ska ske en årlig redovisning av tillgänglighet och tillgång till kollektivtrafik ur ett geografiskt perspektiv.

Beslutet är ett resultat av en motion som partierna i Värmlandssamverkan lagt fram gemensamt. Värmlandssamverkan består av Moderaterna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet i Värmland, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

För ytterligare information kontakta:
Jesper Johansson (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, 072-254 55 71
Stina Höök (M), regionråd, 070-273 70 50

 

Värmlandssamverkan
Jesper Johansson (MP)
Stina Höök (M)
Ola Persson (C)
Elisabeth Kihlström (KD)
Gert Ohlsson (L)
Marianne Utterdahl (SIV)

Nu blir vården ännu närmre!

bedömningsbil elisabeth kihlström
En av de anställda sjuksköterskorna vid bedömningsbilen Johan Trulsson och Elisabeth Kihlström KD, ordförande i Sjukhusutskottet.

Nu blir vården ännu närmre!

Idag börjar landstingets i Värmland nya bedömningsbil att rulla. Ambulans och ambulanshelikopter kompletteras nu med en ny bilburen vårdnivå som är bemannad med sjuksköterskor.

– Det är roligt att vårt initiativ nu blir verklighet. Vården blir närmre för patienten som får rätt vård direkt. Detta är en del i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård, säger Elisabeth Kihsltröm KD ordförande i Sjukhusutskottet.

De kommer i första hand åka på icke akuta uppdrag för att göra en bedömning. Kan sjuksköterskorna själva ge patienten vården i hemmet så ordnas det. De har också möjlighet att kontakta ambulanshelikopterläkaren eller patientens egen läkare på dennes vårdcentral. Behöver patienten en akut ambulanstransport så ringer ordnar de det. Skulle det  istället behövas en besökstid inom primärvården eller kontakt med rätt instans i sin kommun så ordnar sjuksköterskorna det. Deras uppgift är att lotsa patienten rätt.

bedömningsbil

 

Utveckling är vägen för att möta framtidens vårdbehov

Landstinget i Värmlands ekonomiska omställningsbehov är något att ta på största allvar. Mediabilden som beskriver situationen och tilltänkta åtgärder är dock kraftigt överdriven. Här nedan presenterar vi det omställnings och utvecklingsarbete som pågår.

Landstingets i Värmland utvecklingsplan
Framtiden ger oss både nya möjligheter och nya utmaningar och det kommer att krävas nya strukturer och arbetssätt. Därför har Landstinget i Värmland tagit fram ett nytt vårdsystem med olika vårdnivåer som ska vara flexibla. Satsningar kommer göras på den öppna vården och e-hälsa kommer bli en naturlig del och komplettera det nuvarande vårdutbudet.

Landstinget i Värmland har tagit fram en utvecklingsplan för att uppnå kvalitetsmålen:

 • Inga vårdskador
 • Bästa vårdkvalitet
 • Vård utan köer
 • Respektfulla möten

Bakgrund till utvecklingsplanen är den demografiska utvecklingen i Värmland:

 • Antalet äldre ökar
 • Antalet multisjuka ökar
 • Den arbetsföra befolkningen minskar
 • Förändrade livsstilsbeteenden leder till högre sjuklighet
 • Den psykiska ohälsan ökar

Patienter och anhörigas förväntningar på vården och deras kompetens kring sina sjukdomar kommer att öka och det är något sjukvården behöver anpassa sig till. Här är Värmland först ut i Sverige med att ta fram en sådan plan.

Åtgärder för ekonomi i balans
För att få en ekonomi i balans krävs fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Det gör vi genom att jobba målmedvetet med de många förbättringsarbeten som pågår. För att ge patienten den bästa vägen genom vården. De långsiktiga åtgärderna är en förutsättning för att klara den ekonomiska utmaningen framåt. Det har länge varit fokus på att bromsa kostnadsutvecklingen, det vi ser är att utveckling och omställningsarbete har gått för långsamt. Trots att personalstyrkan har ökat kraftigt under de senaste två, tre åren är det fortfarande en tuff arbetssituation, för dålig tillgänglighet och tröghet i innovationer. Vi behöver få genomslag i förändrade arbetssätt för att förbättra vården, arbetsmiljön och ekonomin. Åtgärder såsom utvecklad ambulanssjukvård och skapandet av närvårdsenheterna bidrar till att patienter slipper åka i onödan till den hårt belastade akuten, det förbättrar både patientens helhetsvård samt personalens situation och är kostnadseffektivt. Landstinget i Värmland ser nu över personalstrukturen och i första hand skall personal finnas i vårdnära verksamhet. Därför ses hela organisationen över, från administration till vårdpersonal. Utvecklade arbetssätt med patientsäkerhet och kvalitet i fokus kan innebära fler anställda på vissa ställen, av viss profession och färre på andra. Detta med fokus på långsiktig utveckling genom utvecklingsplanen och förbättringskulturen. Utvecklingsplanen spelar en tydlig roll för att få en ekonomi i balans samtidigt som en ekonomi i balans också är förutsättningen för att åstadkomma utveckling. Där ska vi fokusera på:

 • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • E-hälsa
 • Arbetssätt
 • Flexibla vårdnivåer och nivåstrukturering

Här och nu måste vi bromsa kostnadsutvecklingen genom att:

 • Prioritera bland projekt som drivs landstingsövergripande
 • Förstärkta restriktivitet när det gäller hyrpersonal
 • Anställningsstopp där endast högsta tjänstemannaledningen kan bevilja dispens
 • Stopp för planeringskonferenser med övernattning och restriktivitet för kurser och konferenser
 • Inköpsstopp för julbord och julgåva 2015

Dessa åtgärder sker parallellt med den långsiktiga utvecklingsplanen.

Flyktingsituationen
Precis som övriga Sverige märker Värmland av att det är många flyktingar som söker sig hit. Landstingets uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård, liksom tandvård, till personer som uppehåller sig i Värmland och är i behov av vård. Och det är viktigt att vi som landsting tar vårt ansvar. Med många nyanlända är trycket hårt i vården. Landstinget arbetar därför både på lång och kort sikt för att möta de ökande behoven och utmaningarna det innebär. På kort sikt i rådande situation har landstinget tillsatt en så kallad regional ledning för flyktingsamordning. På lite längre sikt arbetar landstinget med att införa en ny organisation för flyktingfrågorna, ett länsövergripande verksamhetsområde för asyl- och flyktingfrågor. På grund av det ökande antal flyktingar har kommer landstinget utöka den uppsökande verksamheten och använda mobila team i första hand. I de mobila teamen finns olika kompetenser som är anpassade efter aktuella behov. I dagsläget finns inte någon samlad bild över kostnaden då det är svårt att beräkna både direkta och indirekta kostnader. När den nya asylverksamheten nu tas fram ingår det att ta fram en kostnadsberäkning för den nya organisationen.

Närvårdsenheterna
Närvårdsenheterna är en del av utvecklingsplanen, patienterna ska få rätt vård på rätt nivå på ett kostnadseffektivt sätt.

Utgångspunkten för närvårdsenheterna är att skapa ett bättre omhändertagande av de mest sjuka äldre genom:

Kompetens och bemanning anpassad till målgruppen

 • Hög servicenivå med ett gott omhändertagande där patienter och anhöriga känner sig trygga i den situation de befinner sig i.
 • Gott samarbete tillsammans med andra länkar i vårdkedjan som möjliggör en sammanhållen vårdprocess anpassad till patientens behov
 • Nytänkande förhållningssätt som söker utvecklingens möjligheter i framtagande av nya arbetssätt och i användandet av ny teknik, anpassat till framtidens hälso- och sjukvård

Avdelningarna kommer kunna ta emot:

 • Patienter som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid och har ett sjukdomstillstånd som inte kräver diagnostik och/eller behandling av mer specialiserat vårdutbud.
 • Patienter som inte är medicinskt färdigbehandlade
 • Patienter som kommer direkt från en vårdcentral, någon av länets akutmottagningar eller från en avdelning på någon av länets sjukhus.

Äntligen är MR kameran i Torsby invigd!

MR Kamera TorsbyMarianne Utterdahl inviger MR Kameran Torsby

 

 

 

 

Idag har vi haft den stora glädjen att inviga Värmlands 4e MR kamera och Torsbys första. En viktig investering för jämlik vård i hela Värmland. Nu finns det MR-kameror på samtliga tre sjukhus i Värmland.

”Detta är resultatet av ett tålmodigt politiskt arbete. För oss är alla tre sjukhusen viktiga för att säkerställa jämlik, tillgänglig och kvalitativ vård för alla värmlänningar”, säger Marianne Utterdahl som invigde MR kameran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya arbetssätt införs för att öppna stängda vårdplatser

Ett sådant exempel är den omvårdnadsavdelning som i somras hade öppet på CSK och gjorde succé. Alla har varit väldigt positiva och patienterna har känt sig trygga innan hemgång.
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/succe-sommaravdelning-pa-csk
Den typen av vårdavdelning har underlättat för alla och personalen har känt sig mindre sliten. Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn är ytterligare ett led i detta och har tilldragit sig stort intresse bland landstingets personal, vilket är viktigt att ta vara på. Goda erfarenheter finns från Närvårdsavdelningen i Enköping som blivit en attraktiv rekryteringsingång för hela Uppsala län. Landstinget i Värmland inför nya arbetssätt för att få kvalitet för både patienter och personal.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/41-vardplatser-stangda-finns-inte-personal

Detta har vi gjort!

Här hittar ni en sammanställning av vad vi gjort för värmländsk hälso- och sjukvård under denna mandatparioden.

Detta har vi gjort 2010-2014

 

Idag tar Värmländsk hälso- och sjukvård ett stort kliv framåt!

Med ambulanshelikoptern tar vi sjukhuset till patienten! Idag har vi med stolthet visat upp den Värmländska ambulanshelikoptern. Nu ska den utrustas för att kunna hämta de första patienterna i augusti.

Från vänster, Gert Ohlsson (FP), Marianne Utterdahl (SiV), Elisabeth Kihlström (KD), Fredrik Larsson (M) och Jane Larsson (C). Saknas på bilden gör Eva Hallström (MP).

 

Verksamhetsbesök på Svea Vårdcentral i Säffle

Under vårt besök på Svea Vårdcentral i Säffle idag diskuterad vi bland annat läkemdelsmissbruk, psykisk ohälsa och för mycket administration i vården. Vi känner oss glada åt att ”första linjen” är på gång att rullas ut, så att de med början till psykisk ohälsa lättare och snabbare ska få hjälp.

2014_05_07_Svea_vc_säffle
Från vänster: Marianne Utterdahl (SiV), Fredrik Larsson (M), Birgit Persson distriktssköterska, Marjola Kock distriktsläkare/verksamhetschef, Nikolaj Kotjerba distriksläkare och Kristina Schyman sjuksköterska

 

Verksamhetsbesök på Psykiatriska öppenmottagningen och Visit i Hagfors

Psykiatriska öppenmottagningen och Visit i Hagfors arbetar aktivt med att öka samverkan mellan olika enheter. Mottagningen arbetar bland annat med mobil verksamhet för att kunna nå de patineter som behöver vård men inte behöver ligga inne.

2014_04_02_psykiatriska öppenmottagningen och Visit hagfors
Från vänster Lisa Pellikka chefssekreterare, Annika Dahlgren verksamhetschef, Elisabeth Kihlström (KD), Ulf Hjelm psykolog Visit och Jane Larsson (C).
Från vänster Lisa Pellikka chefssekreterare, Annika Dahlgren verksamhetschef, Elisabeth Kihlström (KD), Ulf Hjelm psykolog Visit och Jane Larsson (C).

Invigning av ny mottagning för kvinnoklinikens cancersjukvård

Idag har vi haft nöjet att inviga en ny mottagning för gynekologisk onkologi. Den nya avdelningen ger bättre vårdkvalitet för patienter med gynekologiska tumörer.

2014_03_31_invigning_gynekologisk_onkologi
Från vänster: kontaktsjuksköterska Barbro Hallberg tillsammans med Elisabeth Kihlström (KD).

Studiebesök på Enköpings mellanvårdsavdelning

 Ett mycket inspirerande studiebesök i Enköping och på deras fantastiska Närvårdsavdelningar. Här är individen i centrum, landsting och kommunen samverkar i praktiken. För allas bästa!

2014_03_28_mellanvård_enköping
Från vänster: Anne Johansson enhetschef, Jane Larsson (C), Naeimy B Johansson, (Fp), Marianne Utterdahl (SiV), tillsammans med Elisabeth Segerud från Näva gruppen i Kristinehamn.

 

Verksamhetsbesök på Ungdomsmottagningen i Karlstad

Vilken härlig ungdomsmottagning vi har i Karlstad. Vi är fulla av energi och hopp efter att ha lyssnat på dessa engagerade, visionära medarbetare som verkligen har ungdomarnas och därmed Värmlands bästa för ögonen. Kreativa idéer, lösningar och gränsöverskridande arbetssätt. Här jobbar både män och kvinnor och besöksstatistiken visar att de är uppskattade av ungdomarna!

2014_03_27_ungdomsmottagningen Karlstad

Verksamhetsbesök på Filipstads nya vårdcentral

Idag har vi gjort verksamhetsbesök på Filipstads nya vårdcentral. För att underlätta för patienterna att komma fram på telefon svarar de mellan 8-17. Detta gör att de leder ligan över telefontillgänglighet och får nöjda patienter.

2014_03_12_filipstads_nya_vc
Från vänster:Eva Hallström (Mp), Ann-Sofie Dahlberg verksamhetschef, Gabriel Salas distriksläkare, Jakob Larsson VD, Andrejs Zusmanis specialist njurmedicin och Jane Larsson (C)

Avtal för gränslös utkallning av ambulanshelikopter

Foto: Mattias Karlsson
Foto: Mattias Karlsson

Värmlands ambulanshelikopter kommer att ingå i ett gränslöst och geografiskt täckande nätverk för att rädda liv. Idag beslutade landstingsstyrelsen att teckna ett samverkansavtal med Norge.

 – Det här är ett av de mest konkreta bevisen på att samverkan med andra länder är viktigt för att utveckla hälso- och sjukvården, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M).

Syftet med avtalet är att säkra en hög kvalitet på den akutmedicinska beredskapen i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Sjukhus- och ambulanshelikopterns resurser ska utnyttjas maximalt utan att nationsgränsen hindras.

Verksamhetsbesök på Ögonsjukvården

Visste du att Ögonsjukvården i Värmland gör mer än 5000 operation varje år? Under besöket fick vi se prov på hur deras effektiva verksamhet fungerar. Via tv fick vi följa en ögonoperation där man byter lins.

Längst bort, Elisabeth Kihlström (KD), Jane Larsson (C) och verksamhetschef Lennart Sjöbom.
Många bäckar små…

Verksamhetsbesök på IVA

Idag har vi besökt intensivvårdsavdelningen ”IVA”. De samarbetar med anestesi och operation. Avdelning fungerar som spindeln i nätet till flera avdelningar i huset. De ser mycket fram emot att få komma till nya lokaler i det nya operationshuset. Där kommer de fullt ut att kunna fokusera på patentens väg genom vården.

2013_12_11_An-Op-IVA
Från vänster: Carina Eriksson tf. avdelningschef, Gun Löf undersköterska, Jon Rosell medicinskt ledningsansvarig, Tina Crafoord tf. verksamhetschef, Jane Larsson (C)

 

Verksamhetsbesök på Hagfors Vårdcentral

Under verksamhetsbesöket på Hagfors Vårdcentral fick vi ta del av intressant statistik över antalet listade personer och hur många av dessa som besöker vårdcentralen. Här finns kreativa idéer för framtiden med fokus på patienternas behov, detta ska bli intressanta att följa.

2013_11_29_hagfors VC
Från vänster, Elisabeth Kihlström (KD), Annette Jansson enhetschef, Kerstin Karlsson verksamhetschef och Gert Ohlsson (FP).

Verksamhetsbesök på Kirurgin CSK och Röntgen i Torsby

Vi är oerhört inspirerande av mötet med dessa verksamhetschefer på Kirurgen, Centralsjukhuset. De har på ett kreativt och nytänkande sätt lösa ledarfrågan. Deras önskan att få fortsätta jobba kliniskt (med operation) har de löst på ett genomtänkt sätt med delat ledarskap. Detta för att det är så vansinnigt roligt att vara kirurg! En positiv effekt av detta är att de ständigt är närvarande i verksamheten. Vi önskar er ett stort lycka till och ser fram emot resultatet av ert arbete!
 Från vänster: Tony Schönberg verksamhetschef/kirurg, Marianne Utterdahl (SiV), Jane Larsson (C) och Mikael Bergenheim verksamhetschef/kirurg.

Från vänster: Tony Schönberg verksamhetschef/kirurg, Marianne Utterdahl (SiV), Jane Larsson (C) och Mikael Bergenheim verksamhetschef/kirurg.
Vi är imponerade av det patientfokus vi mötte hos personalen på röntgen i Torsby. För dem är det viktigt att inte hålla sina rutiner för fyrkantiga – för patientens skull. Det går att lösa! Dessutom gillar vi inställningen gentemot personal…en; ”Arbetsmiljö är färskvara – det måste man jobba på hela tiden. Vi fick också veta att det är Roligt att jobba med röntgen, mycket roligare än man tror!” Från vänster Jane Larsson (C), Krzysztof Rybka Röntgensjuksköterska, Anita Eriksson Enhetschef, Carina Bergman-Bertelsen Röntgensjuksköterska och Marianne Utterdahl (SiV)
 Från vänster Jane Larsson (C), Krzysztof Rybka Röntgensjuksköterska, Anita Eriksson Enhetschef, Carina Bergman-Bertelsen Röntgensjuksköterska och Marianne Utterdahl (SiV).

Från vänster: Jane Larsson (C), Krzysztof Rybka Röntgensjuksköterska, Anita Eriksson Enhetschef, Carina Bergman-Bertelsen Röntgensjuksköterska och Marianne Utterdahl (SiV).

Verksamhetsbesök på Hematologen och Utbildningsvårdcentralen i Munkfors

Första verksamhetsbesöket idag gjordes på Hematologen som tar hand om patienter med svåra blodsjukdomar. Efter att ha träffat medarbetare på avdelningen och hört deras berättelse förstår vi att patienterna är mycket nöjda och de ger högt betyg till vården.

2013_11_06_hematologen csk
Personal på Hematologen tillsammans med Fredrik Larsson (M) och Elisabeth Kihlström (KD)

 

Andra besöket var på Utbildningsvårdcentralen i Munkfors. Det var roligt att se ansiktet på alla läkare som fått en bra utbildning i Munkfors och att de har fått så nöjda patienter.

2013_11_06_munkfors_gruppbild
Från vänster, Margareta Junghage Projektledare UVC, Elisabeth Kihlström (KD), Kristin Karlsson Verksamhetschef, Eva-Lena Larsson Enhetschef och Fredrik Larsson (M)

2013_11_06_munkfors vc

 

 

 

 

 

Verksamhetsbesök på barn och ungdomspsykiatrin i Karlstad

Idag har vi gjort verksamhetsbesök på Barn- och Ungdomspsykiatrin. Personalen visade ett otroligt engagemang och de gör ett stort jobb för att minska köerna.

bup_2013_10_31
Från vänster, Gert Ohlsson (FP), Marianne Utterdahl (SiV), Jane Larsson (C), Christina Sand verksamhetschef, Margareta Hagberg avd. chef administrativa enheten och Mika Tatti avd. chef enhetens för intensiva insatser.

Verksamhetsbesök på Infektionskliniken CSK och Skåre Vårdcentral

Idag har vi gjort två verksamhetsbesök och det första gjordes på infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad. Där fick vi bland annat veta att sepsis (allmän blodförgiftning) är vanligare än ex. hjärtinfarkt och att det är större dödlighet.

infektionskliniken csk

Vi besökte också Skåre Vårdcentral där de berättade om satsningar inför framtiden och att man har en god kontinuitet med läkare.

skåre_vc_2
Från vänster: Elisabeth Kihlström (KD), Anna-Lena Hallgren Norlin BVC-sköterska, Lars Särhammar Läkare, Jennie Forsgren Enhetschef, Marianne Utterdahl (SiV) och Jane Larsson (C)

skåre_vc_1

Verksamhetsbesök på Vårdcentralen i Ekshärad

Idag har vi gjort verksamhetsbesök på Vårdcentralen i Ekshärad.

De har på ett mycket föredömligt sätt tagit omhand om de flyktingar som bland annat kommit till Wermlandia. Detta har uppärksammats av Migrationsverket som gett beröm till Vårdcentralen för sitt arbete. Under besöket hade vi också mycket intressanta diskussioner kring kvalitetsregister, psykisk ohälsa, förebyggande levnadsvanor och BVC. Verksamhetsbesöken är mycket viktiga då de ger oss bra information om hur det ser ut i den aktuella verksamheten.

Från vänster: Gert Ohlsson (FP), Jorunn Eriksson verksamhetschef och Eva Hallström (MP)
Från vänster: Gert Ohlsson (FP), Jorunn Eriksson verksamhetschef och Eva Hallström (MP)

Vi vågar ta besluten som krävs för nära vård i hela Värmland!

Idag på styrelsen var det framför allt två beslut som bjöd upp till politisk diskussion. Vid beslutet om ambulanshelikoptern så deltog sin vana trogen inte S och V då de vill låta utreda ärendet ytterligare. De ville alltså låta de som bor i Värmland vänta ännu längre på att få en ambulanshelikopter. På samma sätt avstod de från att delta i beslutet om lokaler för allmänmedicinsk vård i Koppom, Åmotsfors och Deje. Vi tog båda besluten och vi fortsätter arbeta för nära vård i hela Värmland!

Foto: Mattias Karlsson
Foto: Mattias Karlsson

Fristående patientnämndskansli och patientmottagning

Värmlandssamverkan tar initiativ till att Patientnämnden bör vara en fristående instans i förhållande till hälso- och sjukvården. Vår uppfattning är att den rätta placeringen av patientnämndens kansli är på samma nivå som revisionskontoret. Tjänstemannaorganisationen likställd med förtroendemannaorganisationen i patientnämnden.

En sådan organisation skulle

 • Stärka patienters och närståendes förtroende för patientnämndens oberoende ställning.
 • Bidra till ökad patientsäkerhet. Kraven ökar på patientnämnden vad gäller återkoppling till verksamheterna. Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) respektive Myndigheten för vårdanalys ställer också ökade krav på rapportering. Genom att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och upplevelser ges möjlighet till fördjupning av olika problemområden.
 • Bättre möta ökande krav på patientnämnden från patienter och närstående respektive lagstiftare. Patientmaktsutredningen föreslår en ny patientlag som väntas träda ikraft från 2014-01-01. Lagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Utredningen föreslår ett förtydligande i lagen, att nämnderna ska erbjuda patienter information så att de kan ta tillvara sina intressen i sjukvården.

Det innebär också en anpassning till andra landstings organisation. Effekten blir då en likartad struktur i landet vilket kan underlätta för den enskilde då patientrörligheten ökar.

Verksamhetsbesök Steriltekniska enheten på Centralsjukhuset i Karlstad

Harriet Forsberg Steriltekniker, Elisabeth Kihlström (KD) & Eva Hallström (MP)
Harriet Forsberg Steriltekniker, Elisabeth Kihlström (KD) & Eva Hallström (MP)

Idag har vi varit på Steriltekniska avdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad som är certifierade för att serva hela länet med sterilt material. De arbetar ständigt med förbättringar. Bara på mellanlagring av blododlingsflaskor sparar landstinget 600 000 per år!
Eftersom allt måste vara sterilt fick vi klä på oss dessa fina gröna kläder.

Från vänster: Ulrica Gellerstedt (politisk sekreterare), Elisabeth Kihlström (KD), Eva Hallström (MP) & Harriet Forsberg Steriltekniker.
Från vänster: Ulrica Gellerstedt (Politisk sekreterare), Elisabeth Kihlström (KD), Eva Hallström (MP) & Harriet Forsberg Steriltekniker.

Verksamhetsbesök på Arvika sjukhus

bild_arvika_sjukhus
Från vänster: Jane Larsson (C), Marita Toreheim, Elisabeth Kihlström (KD), Monika Berneflo, Lena Siggstedt, Marielle Jalal & Lars-Göran Boström

Idag gjorde vi verksamhetsbesök på Arvika sjukhus. Vi möttes vi av fantastisk inspiration och ambitionen att bli bäst på bemötande. Tack för en upplyftande förmiddag!

Verksamhetsbesök på Vårdcentralen i Molkom

Från vänster: Eva Hallström (MP), Birgitta Fredriksson enhetschef & Gert Ohlsson (FP)
Från vänster: Eva Hallström (MP), Birgitta Fredriksson enhetschef & Gert Ohlsson (FP)

Idag gjorde vi verksamhetsbesök på Vårdcentralen i Molkom. Enhetschef Birgitta Fredriksson berättar med glädje att de inte använder sig av hyrläkare. Resultat: Bättre kvalitet på vården och bättre ekonomi. Bra jobbat!

Verksamhetsbesök på Operation Väst, Centralsjukhuset i Karlstad

verksamhetsbesök
Verksamhetschef Ulrika Nilson

Idag gjorde vi verksamhetsbesök på operation Väst, Centralsjukhuset i Karlstad. Verksamhetschef Ulrika Nilson beskrev det viktiga arbetet man utför både på operation Väst och Öst. Visste du förresten att man inför sövning av barn leker på samma sätt som det går till under sövning för att de ska känna sig trygga?

Verksamhetsbesök Öppenpsykiatrin Torsby/Hagfors

öppenpsykiatrin Torsby_hagfors
Från vänster, Tf Verksamhetschef Annika Dahlgren, Chefssekreterare Lisa Pellikka, Elisabeth Kihlström (KD), Marianne Utterdahl (SiV) & Gert Ohlsson (FP)

 

Idag har vi besökt Öppenpsykiatrin Torsby/Hagfors. Det glädjer oss att se deras goda samarbete med kommunerna, kyrkan, polisen, amulansen och räddningstjänsten för att förbygga självmord.

Landstinget i Värmland bäst i Sverige på att ge rätt antibiotika till barn

Kvalitetsarbetet för bättre förskrivning av antibiotika fortsätter att ge resultat. Det visar den nationella årsrapporten från Smittskyddsinstitutet. Värmland gav 2012 den högsta andelen smalspektrumsantibiotika på recept till barn upp till sex år.

– Här är vi bäst i Sverige och överträffar som enda landsting det nationella målet på 80 procent, säger Olle Wik, smittskyddsläkare inom Landstinget i Värmland. Fortsätt läsa ”Landstinget i Värmland bäst i Sverige på att ge rätt antibiotika till barn”

Enkelt att boka om tid för undersökning hos klinisk fysiologi.

Nu kan patienter som kallas till undersökning hos klinisk fysiologi på Centralsjukhuset i Karlstad boka om tiden direkt i bokningssystemet. Allt som behövs är ett konto i e-tjänsten Mina vårdkontakter.

– Med tjänsten vill vi ge våra patienter möjlighet att boka om till en tid som passar bättre. Patienten kan boka om när som helst på dygnet och behöver inte ringa till oss på våra telefontider, säger verksamhetschef Charlotte Johansson.

Inom klinisk fysiologi har man noterat att för många patienter uteblir från undersökningar de blir kallade till.

– När patienten själv kan välja en tid som passar bättre tror vi att det är färre som uteblir, vilket innebär att vi kan ta emot fler patienter. Och om inte så många patienter ringer till oss för att boka om tiden blir det lättare att nå oss på telefon för andra typer av samtal, säger Charlotte Johansson. Fortsätt läsa ”Enkelt att boka om tid för undersökning hos klinisk fysiologi.”

Nationellt testcenter för vård-IT tar form i Värmland – ökar patientsäkerheten och ger mer vård för pengarna

Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Compare Karlstad i gemensam satsning som kan skapa nya affärsmöjligheter på global miljardmarknad.
 
De övergripande syftena med den gemensamma satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och IT-stiftelsen Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) är

• Ökad patientsäkerhet – genom att testa och kvalitetssäkra både funktionalitet och användarvänlighet innan IT-system tas i drift.

• Mer vård för skattepengarna – genom öppen samverkan mellan IT-användare och IT-leverantörer kring utveckling och införande av nya IT-tjänster i vården.

• Nya globala affärsmöjligheter – genom att ge svenska vårdgivare och IT-företag en ledande position på en snabbväxande marknad för kvalitetssäkrad eHälsa.

Hela artikeln kan du läsa här